PL EN


2015 | 4 | 7-17
Article title

Nowy słownik języka krymskokaraimskiego Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego (2015) z dyskusją nad odrębnością tego języka w klasyfikacji języków w tle

Authors
Content
Title variants
EN
The new Crimean Karaim dictionary of Gulayhan Aqtay and Henryk Jankowski (2015) and a discussion of the position of this language in the classification of Turkic languages
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Artykuł zawiera szereg uwag o stanie leksykografii krymskokaraimskiej oraz o wydanym w 2015 roku słowniku A Crimean Karaim–English Dictionary autorstwa Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego. Artykuł uzupełniono o przyczynek do dyskusji nad odrębnością języka krymskokaraimskiego w klasyfikacji języków turkijskich.
EN
This short article contains a number of general observations regarding the new Crimean Karaim–English dictionary authored by Aqtay and Jankowski (2015) and the state of Crimean Karaim lexicography, as well as a discussion of the position of Crimean Karaim in the classification of Turkic languages.
PL
Artykuł zawiera szereg uwag o stanie leksykografii krymskokaraimskiej oraz o wydanym w 2015 roku słowniku A Crimean Karaim–English Dictionary autorstwa Gulayhan Aqtay i Henryka Jankowskiego. Artykuł uzupełniono o przyczynek do dyskusji nad odrębnością języka krymskokaraimskiego w klasyfikacji języków turkijskich.
Year
Volume
4
Pages
7-17
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
 • Aqtay, Gulayhan, Eliyahu ben Yosef Qılcı’s anthology of Crimean Karaim and Turkish literature. Critical edition with introduction, indexes and facsimile, Yıldız Dil ve Edebiyat Dizisi, nr 8, t. 1–2, İstanbul 2009.
 • Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk, A Crimean Karaim–English dictionary, Prace Karaimoznawcze, nr 2, Poznań 2015.
 • Baskakov, Nikolaj, Aleksandrovič, O proekte jedinoj fonetičeskoj transkripcii dlja tjurkskich jazykov, Moskva 1959.
 • Baskakov, Nikolaj, Aleksandrovič, Tjurkskie jazyki (obščie svedenija i tipologičeskaja charak-teristika), [w:] Jazyki narodov SSSR. Tom vtoroj: Tjurkskie jazyki, red. N. A. Baskakov i in., Moskva 1966, s. 7–42.
 • Baskakov, Nikolaj, Aleksandrovič, Türk Dilleri Genel Fonetik Transkripsiyonu Üzerine, [w:] XI. Türk Dil Kurultayında Okunan
 • Bilimsel Bildiriler, zespół redakcyjny nie podany, Ankara 1968, s. 53–59.
 • Baskakov, N. A., Šapšal, S. M., Zajončkovskij, A. (red.), Karaimsko-russko-poĺskij slovaŕ. Słownik karaimsko-rosyjsko-polski, Moskva 1974.
 • Benzing, Johannes, Classification of the Turkic languages, [w:] Philologiae Turcicae Funda-menta, t. 1, red. L. Bazin, A. Bombacı, J. Deny, T. Gökbilgin, F. İz, H. Scheel, Wiesbaden 1959, s. 1–5.
 • Berta, Árpád, West Kipchak Languages, [w:] The Turkic Languages, red. L. Johanson, É. Á. Csató, London, New York 1998, s. 301–317.
 • Chafuz, Mark Èzrovič, Russko-karaimskij slovaŕ. Krymskij dialekt. Moskva 1995.
 • Çulha, Tülay, Karaycanın Kısa Sözvarlığı. Karayca-Türkçe Kısa Sözlük, Dil ve Edebiyat Dizisi, nr 6, İstanbul 2006.
 • Dubiński, Aleksander, Batı Karaim dilinde bazı leksik farkları, [w:] XI. Türk Dil Kurulta-yında Okunan Bilimsel Bildiriler, zespół redakcyjny nie podany, Ankara 1968.
 • Dubiński, Aleksander, Lokalizacja języka karaimskiego w świetle jego rozwoju historycznego, „Przegląd Orientalistyczny” 1993, nr 165–166, s. 37–42 [przedruk w: Dubiński, Aleksander, Caraimica. Prace karaimoznawcze, red. T. Majda, Warszawa 1994, s. 113–120].
 • Jankowski, Henryk, Jak Krymscy Karaimowie czytają pataḥ i co z tego wynika?, [w:] Studia Orientalia Thaddeo Lewicki oblata. Materiały sesji naukowej poswięconej pamięci Profe-sora Tadeusza Lewickiego, Kraków 17–18 listopada 1993, red. E. Górska, B. Ostafin, Kra-ków 1993, s. 107–114.
 • Jankowski, Henryk, A Bible translation into the northern Crimean dialect of Karaim, „Studia Orientalia” 1997, nr 82, s. 1–82.
 • Jankowski, Henryk, On the language varieties of Karaims in the Crimea, „Studia Orientalia” 2003, nr 95, s. 109–130.
 • Jankowski, Henryk, Position of Karaim among the Turkic Languages, „Studia Orientalia” 2003, nr 95, s. 131–150.
 • Jankowski, Henryk, The question of the existence of the Crimean Karaim and its relation to western Karaim, [w:] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai (= Straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje „610 osios totorių ir karaimų įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kuni-gaikštijoje metinės“ 2007 m. rugsėjo 13–15 d. Vilniaus universitete, pagrindu), red. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė, Vilnius 2008, s. 162–168.
 • Jankowski, Henryk, Translations of the Bible into Karaim, „Religion Compass” 2009, nr 3/4, s. 502–523.
 • Jankowski, Henryk, Wkład Hadży Seraji Szapszała do turkologii: tryb złożyczący i udział w Słowniku karaimsko-rosyjsko-polskim, „Almanach Karaimski” 2014, nr 3, s. 49–58.
 • Jankowski, Henryk, Crimean Turkish Karaim and the old north-western Turkic tradition of the Karaites, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae” 2015, nr 68, z. 2, s. 199–214.
 • Józefowicz, Gabriel, Słownik polsko-karaimski w dialekcie trockim, Trakai, Vilnius, Warsza-wa, Wrocław, Gdańsk, Nashville 2008.
 • Juchniewicz, Szymon, Podręczny słownik polsko-karaimski, [Warszawa] 2008.
 • Kowalski, Tadeusz, Język karaimski, „Myśl Karaimska” 1926, nr 2, z. 3, s. 3–7.
 • Kowalski, Tadeusz, Karaimische Texte im Dialekt von Troki, Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademji Umiejętności, nr 11, Kraków 1929.
 • Lavrinovič, Mark, Russko-karaimskij slovaŕ, Trakai 2007.
 • Lavrinovičius, Markas, Russko-karaimskij slovaŕ. Urus-karaj sioźliugiu, Trakai 2012.
 • Levi, Boris Zacharovič, Russko-karaimskij slovaŕ (krymskij dialekt). Urus-qaraj sözlük, Simfe-ropoĺ 2005 [pierwsze wydanie: 1996].
 • Menges, Karl Heinrich, Classification of the Turkic languages, [w:] Philologiae Turcicae Fundamenta, t. 1, red. L. Bazin, A. Bombacı, J. Deny, T. Gökbilgin, F. İz, H. Scheel, Wiesba-den 1953, s. 5–10.
 • Musaev, Kenesbaj Musaevič, Karaimskij jazyk, [w:] Jazyki narodov SSSR. Tom vtoroj: Tjurkskie jazyki, red. N. A. Baskakov i in., Moskva 1966, s. 260–279.
 • Németh, Michał, A historical phonology of Western Karaim: The evolution of consonant harmony in the north-western dialect, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2014, nr 131, z. 4, s. 353–368.
 • Németh, Michał, A historical phonology of Western Karaim. The process of its diversification into dialects and the question of its periodization, [w druku w:] „Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis” 2015, nr. 132, z. 3.
 • Németh, Michał, An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 3. A contribution to the question of the stemma codicum of the Eupatorian print from 1841, [w druku w:] „Karaite Archives” 2015, nr 2.
 • Pritsak, Omeljan, Das Karaimische. [w:] Philologiae Turcicae Fundamenta, t. 1, red. L. Bazin, A. Bombacı, J. Deny, T. Gökbilgin, F. İz, H. Scheel, Wiesbaden 1959, s. 318–340.
 • Radloff, Wilhelm [= Radlov, Vasilij Vasiĺevič], Opyt slovarja tjurkskich narečij. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialekte, t. 1–4, Sanktpeterburg" 1893–1911.
 • Radloff, Wilhelm, Bericht über eine Reise zu den Karaimen der westlichen Gouvernements, „Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St-Pétersbourg” 1888, nr 32, s. 173–182.
 • Räsänen, Martti, Contributions au classement des langues turques, „Rocznik Orientalistyczny” 1953, nr 17, s. 92–104.
 • Schönig, Claus, A new attempt to classify the Turkic languages (1, 2, 3), „Turkic Languages” 1997, nr 1, s. 117–133, 262–277; 1998, nr 2, s. 130–151.
 • Shapira, Dan, The Turkic languages and literatures of the East European Karaites, [w:] Karaite Judaism. A guide to its history and literary sources, red. M. Polliack, Leiden, Boston 2003, s. 657–728.
 • Shapira, Dan, The Karaim translation of the Book of Nehemia copied in the 17th century’s Crimea and printed in 1840/1841 at Gözleve, on the copyist of the manuscript, and some related issues, „Karaite Archives” 2013, nr 1, s. 133–198.
 • Samojlovič, Aleksandr Nikolaevič, Nekotorye dopolnenija k klassifikacii tureckich jazykov, Sanktpeterburg" 1922.
 • Sinani, Zacharij Osipovič, Kratkij slovaŕ razgovornogo jazyka krymskich karaimov [rukopiś], Simferopoĺ 1970.
 • Sinani, Zacharij Osipovič, Karaimsko-russkij i russko-karaimskij slovaŕ razgovornogo jazyka. Simferopoĺ 2007.
 • Stachowski, Kamil, Remarks on the usefulness of different types of transcription, with a par-ticular regard to Turkic comparative studies, „Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskir-ja / Journal de la Société Finno-Ougrienne” 2011, nr 93, s. 303–338.
 • Sulimowicz, Józef, Materiał leksykalny krymskokaraimskiego zabytku językowego (druk z 1734 r.), „Rocznik Orientalistyczny” 1972, nr 35, z. 1, s. 37–76.
 • Tekin, Talat, A New Classification of the Turkic Languages. [w:] „Türk Dilleri Araştırmaları” 1991, [tom bez numeru], s. 5–18.
 • Walfish, Barry Dov (we współpracy z: Kizilov, Mikhail), Bibliographia Karaitica. An anno-tated bibliography of Karaites and Karaism, Leiden, Boston 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2015_04_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.