PL EN


2015 | 4 | 65-78
Article title

Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku

Content
Title variants
EN
Karaims in the sharia court and in the 17th-century Crimea
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Artykuł poświęcony został Karaimom z Krymu i sprawom z ich udziałem, którzy w XVII wieku zgłaszali się do szariackiego sądu. Protokoły spraw sądowych zostały zaczerpnięte z 10 księgi sądowej, która została spisana w Bachczysaraju (stolicy Chanatu Krymskiego) pomiędzy 1666 a 1669/70 rokiem wg. kalendarza gregoriańskiego, czyli między 1077 a 1080 wg. kalendarza muzułmańskiego. Zawiera ona 282 strony rękopisu, na których odnotowano 589 protokołów rozpraw sądowych. Pięć procent z nich poświęconych jest sprawom z udziałem Karaimów. Głównym celem tego artykułu było przybliżenie, jakiego rodzaju informacje o Karaimach z Krymu można znaleźć w rejestrze, jakie mieli problemy, jak żyli, jakie mieli zwyczaje, na czym opierała się ich kultura.
EN
This article is devoted to Karaites in the 17th century Crimea and focuses on a number of cases submitted before the sharia court in which Karaites took part. The main source of information in this area is the 10th register (defter), which was written in Bahçesaray (the capital of the Crimean Khanate) between 1666 and 1669/70 in the Gregorian calendar, that is in 1077–80 according to the Islamic calendar. It consists of 282 handwritten pages and records 589 court proceedings. Five percent of these cases are referred to in the records as cases involving Karaites. The main purpose of this analysis of was to find out what kind of information about Crimean Karaites can be found in the register and to obtain tnew knowledge about their problems, lives, culture and daily customs.
Year
Volume
4
Pages
65-78
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
 • Abrahamowicz, Zygmunt, Dubiński, Aleksander, Płaskowicka Rymkiewicz, Stanisława [tłum.], Księga podróży Ewliji Czelebiego (Wybór), Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.
 • Akgündüz, Ahmed, İslam ve Osmanlı Çevre Hukuku, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2009.
 • Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk, A Crimean Karaim-English Dictionary, Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015.
 • Fisher, Alan W., The Crimean Tatars, Stanford: Hoover Institution Press, 1978.
 • Jennings, Ronald, Zimmis (Non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri, „Journal of the Economic and Social History of the Orient” 1978, t. 21, z. 3, s. 225–293.
 • Kołodziejczyk, Dariusz, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013.
 • Kowalski, Tadeusz, Turecka monografja o Karaimach krymskich, „Myśl Karaimska” 1929, t. II, z. 2, s. 1–8.
 • Stefaniak-Rak, Katarzyna, Some Notes on the Seventeenth-Century Crimean Khanate on the Basis of Judicial Records, [w:] Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten Years of Turkology in Poznań, Henryk Jankowski [red], Poznań 2013, s. 123–132.
 • Szapszał, Seraja, Karaimi w służbie u chanów krymskich, „Myśl Karaimska” 1929, t. 2, z. 2, s. 5–22.
 • Szapszał, H. Seraja, Adam Mickiewicz w gościnie u Karaimów, „Myśl Karaimska” 1934, t. 10, z. 10, s. 1–10.
 • Şapşaloğlu, Sereya, Kırım Karaî Türkleri, [w:] Türk Yılı 1928. Toplayan: Akçuraoğlu Yusuf, red. Tekin, Arslan, İzgöer, Ahmet Zeki, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2009, s. 605–650.
 • Topaloğlu, Bekir [red.], 1988–2002. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 1–25. İstanbul, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (IA24: 66–71).
 • Witkowski, Rafał, Some Remarks on the History of the Karaites, „Karaite Archives” 2013, t. 1, s. 211–241.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2015_04_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.