Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 79-100

Article title

Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu

Authors

Content

Title variants

EN
The Social and educational activities of the Karaite Ladies’ Association in Halicz

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Przez stulecia udział karaimskiej kobiety w życiu społecznym był ograniczony. Dopiero w latach 20 XX w. powstała w Wilnie pierwsza karaimska organizacja kobieca. W 1932 r. Sabina Nowachowiczowa, nauczycielka, jedna z pierwszych Karaimek, które zdobyły formalne wykształcenie i pracowały zawodowo, założyła Koło Pań Karaimskich w Haliczu. Cele organizacji było podnoszenie poziomu świadomości członkiń, kształcenie ich w zakresie podstaw wiary, dziejów i języka Karaimów, a także zapewnianie im wiedzy ogólnej, tak by mogły przekazywać tradycyjne karaimskie wartości swoim dzieciom. Koło organizowało wycieczki, akademie upamiętniające ważne postaci z historii karaimów, prelekcje wygłaszane przez miejscowych działaczy i zapraszanych gości. Tematyka tych wystąpień była niezwykle szeroka i obejmowała różne zagadnienia, od zasad wiary i dzieł literatury karaimskiej po wykopaliska w Egipcie i zagadnienie niepodległości Krymu. W artykule zostają szczegółowo omówione różne aspekty działalności Koła na podstawie dokumentów z archiwum S. Nowachowiczowej.
EN
For centuries women did not play an active role in the social life of Karaite communities in Poland and Lithuania. It was not until the 1920s that a Karaite women’s organisation was founded in Vilnius. Sabina Nowachowiczowa, a school teacher and one of the first Karaim women to receive a formal education, founded the Karaite Ladies’ Association in Halicz in 1932. The aim of the organisation was to raise the level of its members’ spiritual consciousness, educate them in the fields of faith and Karaim history and language, as well as provide them with general knowledge of the contemporary world in order to enable them to pass on traditional Karaite values to their children. The Association organised excursions, meetings to commemorate eminent Karaite figures, as well as lectures given by local scholars and invited guest speakers. The range of topics was very wide, encompassing everything from the principles of faith and notable works of Karaite literature to excavations in Egypt and the question of Crimean independence. In this paper I have analysed particular activities of the circle based on documents from Nowachowiczowa’s archive.

Year

Volume

4

Pages

79-100

Physical description

Dates

published
2015-12-30

Contributors

References

 • Abrahamowicz, Zygmunt, Dzieje Karaimów w Haliczu, „Przegląd Orientalistyczny” 2001, z. 1–2 (196–197), s. 3–16.
 • Dzymatynda Halicnin, „Karaj Awazy” 1934, z. 7, s. 25.
 • El’jaševič, Boris Saad’evič, I. I. Kazas. Ego žizn’, naučno-literaturnaja, pedagogičeskaja i obščestvennaja dejatel’nost’. Biografičeskij očerk, Eupatoria 1918.
 • Gąsiorowski, Stefan, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku, Kraków–Budapeszt 2008.
 • Karaucu, Unutkan ribbimiz, „Karaj Awazy” 1932, z. 1 (3), s. 18–22. Tłumaczenie na język polski: Zapomniany nauczyciel, przeł. A. Sulimowicz, „Awazymyz” 2006, z. 2 (13), s. 13–18.
 • K[obecki], E[mil], Z Wileńskiego Stowarzyszenia Karaimów, „Myśl Karaimska” 1924, t. 1, z. 1, s. 24–25.
 • K[obecki], E[mil], Z konferencji przedstawicieli organizacyj karaimskich (dnia 30 listopada 1924 r.), „Myśl Karaimska” 1925, t. 1, z. 2, s. 33–36.
 • Kreutz, Mieczysław, Rozwój psychiczny młodzieży, Książnica Atlas, Warszawa–Lwów 1931.
 • Ruch kobiecy w służbie społeczeństwu. Rozmowa Weroniki Grzebalskiej z Katarzyną Sierakowską. http://nowe-peryferie.pl/index.php/2013/07/ruch-kobiecy/ (20.09.2015).
 • Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Zofii Strzałkowskiej we Lwowie za rok szkolny 1906/07, Lwów 1907.
 • Sulimowicz, Anna, Bryczką do Wodnik. Anna z Nowachowiczów Ickowiczowa (1883–1942), „Awazymyz” 2012, z. 4 (37), s. 4–8.
 • S[ulimowicz], J[ózef], Aleksander Mardkowicz członkiem honorowym gminy karaimskiej w Haliczu, „Myśl Karaimska” 1937–1938, t. 12, z. 12, s. 148.
 • S[ulimowicz], J[ózef], Pielgrzymka na cmentarz karaimski w Kukizowie, „Myśl Karaimska” 1937–1938, t. 12, z. 12, s. 149.
 • [Szulimowicz, Szymon (właściwie Samuel), Mardkowicz Aleksander], Zeretłerinde Kukizownun, „Karaj Awazy” 1932, z. 3 (5), s. 11–16. Tłumaczenie na język polski: Na kukizowskim cmentarzu, przeł. Anna Sulimowicz, „Awazymyz” 2009, z. 2 (23), s. 3–6.
 • Śnihota, Franciszek, Charakter i typy jedynaków, Biblioteka Kwartalnika Pedagogicznego 3, nakładem Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, Warszawa 1931.
 • Wycieczka z Halicza, „Myśl Karaimska” 1932–1934, t. 10, z. 10, s. 121.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2015_04_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.