PL EN


2015 | 4 | 117-126
Article title

Jan Grzegorzewski w końcowych latach życia: 1916–1922

Authors
Content
Title variants
EN
Jan Grzegorzewski at the End of Life: the Years 1916-1922
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Jan Grzegorzewski (ok. 1846-1922) był publicystą i badaczem. Studiował slawistykę w Odessie. Od 1870 przebywał we Lwowie, Stambule, Bułgarii, Krakowie, Zakopanem. Prowadził w Sofii Instytut Hyacinteum (1904-1915). Ostatnie lata życia (1916-1922) spędził w Polsce. Badał folklor Spisza i Podhala. Publikował prace popularne i naukowe. Dzięki otrzymaniu subsydium z Kasy im. Mianowskiego, wraz z orientalistami A. Gawrońskim, W. Kotwiczem i J. Rozwadowskim, rozpoczął wydawanie naukowego periodyku „Rocznik Orientalistyczny (t.1, 1914-1918). Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1922). Opublikował dokumenty dotyczące stosunków polsko-tatarskich w XVII-XVIII w. Lata 1920-1922 poświęcił badaniu kultury i języka Karaimów w Haliczu. Dużo zebranych materiałów pozostawił w rękach wykształconych Karaimów halickich. Zachowane we Lwowie i Haliczu papiery po J. Grzegorzewskim zbadał T. Kowalski (1934). Mają one dużą wartość naukową.
EN
Jan Grzegorzewski (c. 1846-1922) was a journalist and researcher. He studied Slavonic philology in Odessa. From 1870 he lived in Lviv, Istanbul, Bulgaria, Krakow and in Zakopane. He was director of the Hyacinteum Institute in Sofia (1904-1915) and spent the last years of his life (1916-1922) in Poland. He explored Highland and Spisz folklore. He published popular and scientific articles. After being awarded a grant from the Mianowski Fund, he together with orientalists A. Gawroński W. Kotwicz and J. Rozwadowski began publishing an academic periodical called the Oriental Yearbook (v.1, 1914-1918). He was a co-founder of the Polish Society of Oriental Studies (1922) and published a number of papers on Polish-Tartar relations in the seventeenth and eighteenth centuries. He devoted the years 1920-1922 to studying the culture and language of the Karaites in Halicz. We have managed to collect a great deal of material that had remained in the hands of skilled Karaites from Halicz. The documents left by J. Grzegorzewski and preserved in Lviv and Halicz were later examined by T. Kowalski (1934). They are of high academic value.
Year
Volume
4
Pages
117-126
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
References
 • [Gawroński, A.], Jan Grzegorzewski, Rocznik Orientalistyczny, t. 1, cz. 2, 1919–1924, [1925], s. 332–336.
 • Dobosz, K., Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma, Ling Varia, t. 7, 2012/2 (14), s. 177–193.
 • Grzegorzewski J., Działalność Polaków na Bałkanie i na dalszym Wschodzie. Polska w kulturze powszechnej, red. F. Koneczny, cz. 1, Kraków 1918.
 • Grzegorzewski J., Z sidżyllatów rumelijskich epoki wyprawy wiedeńskiej. Acta tureckie, Lwów 1912.
 • Grzegorzewski, J., Caraimica. Język Łach-Karaimów. Narzecze południowe (łucko-halickie), Rocznik Orientalistyczny, t. 1, cz. 2, 1916–1918, s. 252–296.
 • Grzegorzewski, J., Dzetacyzm perski „kodeksu kumańskiego”, Rocznik Orientalistyczny, t. 1, cz. 1, 1914–1915 [1915], s. 85–93.
 • Grzegorzewski, J., Grób Warneńczyka, Kraków 1911.
 • Grzegorzewski, J., Polska – Armenia – Wschód, Gazeta Poranna, Lwów, nr 6, 8, 10, 13, 15, 19, 20, 1929.
 • Grzegorzewski, J., Turica. Dwa fermany sułtańskie z w. XVIII-tego. Zarys historyczny traktatów handlowych Polski z Turcją, Rocznik Orientalistyczny, t. 1, cz. 2, 1916–1918, s. 297–333.
 • Grzegorzewski. J., Karaimi haliccy a plebiscyt litewski, Wiek Nowy, nr 6185, 13 I 1922, s. 5.
 • Kizilov, M., Jan Grzegorzewski’s Karaite materials in the archive of the Polish Academy of Science in Kraków, Karaite Archives, t. 1, 2013, s. 59–84.
 • Kowalski, T., Materiały karaimskie śp. Jana Grzegorzewskiego, Myśl Karaimska, z. 10, 1934, s. 19–28.
 • Okulewicz, P., Koncepcja międzymorza w myśli i praktyce polskiej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926, Poznań 2001.
 • Radwańska-Paryska, Z., Paryski, W.H., Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995, hasła: Grzegorzewski Jan (pseud. Ewan i in.) (1846 lub 1849–1922), s. 382–383; Almanach Tatrzański, s. 25–26; Goniec Tatrzański, s. 346.
 • Reychman J., O wykorzystanie źródeł orientalnych do dziejów Polski, Przegląd Historyczny, t. 58, nr 2, 1967, s. 295–300.
 • Reychman, J., Peleryna, ciupaga i znak tajemny, Kraków 1976.
 • Tryjarski, E., Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625–1630 w języku ormiańsko-kipczackim, Kraków 2010 (= Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAN, nr 111).
 • Tyszkiewicz, J., Nadzieje Tatarów krymskich na pomoc Polski: luty 1920, Rocznik Tatarów Polskich, t. 1, 1993, s. 71–74.
 • Tyszkiewicz, J., Nowe źródło do dziejów Ormian we Lwowie w początku XVII w., Przegląd Orientalistyczny, z. 1–2, 2012, s. 96–101.
 • Tyszkiewicz, J., Przedmowa i uwagi krytyczne, [w:] J. Grzegorzewski, Ku Czarnomorzu, wyd. II, Gdańsk 1996, s. 5–18.
 • Tyszkiewicz, J., W Europie i Afryce: Jan Czekanowski przed 1914, [w:] Polska. Europa. Afryka. Studia ofiarowane prof. B. Nowakowi, red. M. Dygo, A. Koseski, Pułtusk 2007, s. 395–404.
 • Weryha-Darowski, A., Kresy ruskie Rzeczypospolitej i Województwa: kijowskie, wołyńskie, brasławskie i podolskie, Warszawa 1919.
 • Zajączkowski, W., Jan Grzegorzewski (ok. 1850–1922), Polski Słownik Biograficzny, t. 9, 1960, s. 95–97.
 • Zborowski, J., Historia pewnej książki. Wspomnienie o Janie Grzegorzewskim, Rocznik Podhalański, t. 5, 1992, s. 75–80 [szersze tło sprawy: J. Reychman, Peleryna, passim].
 • Zborowski, J., Z dziejów ruchu wydawniczego w Zakopanem do roku 1899, Rocznik Podhalański, t. 3, 1985, s. 56–73.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2015_04_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.