PL EN


2016 | 5 |
Article title

Prawne aspekty funkcjonowania Karaimskiego Związku Religijnego w II Rzeczypospolitej

Authors
Content
Title variants
EN
Legal basis of Karaite’s community in the Second Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w granicach nowego państwa znalazły się cztery gminy karaimskie. Ich sytuacja prawna nie była uregulowana. Potrzebę zmiany widziały zarówno władze państwowe jak i Karaimi. W 1923 roku w Wilnie społeczność karaimska rozpoczęła pracę nad przygotowaniem odpowiednich aktów prawnych. W roku 1927 miał miejsce ogólnopolski zjazd Karaimów, który na urząd hachana wybrał Hadżi Seraja Szapszała. W porozumieniu z Szapszałem w 1931 roku władze państwowe rozpoczęły prace nad projektem ustawy. Ostatecznie Ustawa o stosunku państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w RP została uchwalona 21 kwietnia 1936 roku. Ustawa określiła prawne ramy funkcjonowania religii karaimskiej w Polsce, sposób wyboru duchownych, organy związ-ku i gmin oraz uprawnienia nadzorcze władz państwowych. Została pozytywnie odebrana przez większość Karaimów, przez których była uważana za szansę na przetrwanie własnej społeczności.
EN
Four communes with Karaite communities were located within the borders of newly independent Poland in 1918. Their legal status was unregulated. Both the Government and members of this ethnic group saw the need to formalize their position. Thus it was that in 1923 the Karaites began work on drafting the relevant legislation. In 1927 the new leader of the community (called hachan) was elected and in 1931 with his help the Government finely started work on an appropriate statute, enacted on 21st April, 1936, which established the legal foundations of the Karaite religion in Poland. The most important regulations concerned the elections of priests, organs of the Karaites Union and its communes and the Government’s rights of control over those organs. The statute was accepted by most members of this ethnic group. It was viewed as a tool to help such a small community survive.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2016-12-30
Contributors
author
References
 • Chałupczak, Henryk, Browarek, Tomasz, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998.
 • Kobecki, Emil, W sprawie stosunku Karaimów do Rządu, organizacji duchownych, władz karaimskich oraz wewnętrznego ustroju gmin karaimskich, Myśl Karaimska 1924, tom 1, nr 1, s. 7-8, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.5.No.1.Jo.2 [dostęp z 10.08.2016].
 • Krasowski, Krzysztof, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1988.
 • Leszczyński, Paweł, Centralna Administracja Wyznaniowa II RP, Warszawa 2006.
 • Łysko, Marcin, Przepisy wyznaniowe w konstytucjach II Rzeczypospolitej, Przegląd Prawa Wyznaniowego 2013, tom 5, s. 65-82.
 • Nowachowicz, Zachariasz, Zagadnienie chwili obecnej, Myśl Karaimska 1924 , tom 1 nr 2, s. 1-4, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.1.No.2.Jo.2 [dostęp z 12.07.2016].
 • Nowachowicz, Zachariasz, Witaj Pasterzu!, Myśl Karaimska 1928, tom 1, nr 4. s. 1-4, ttps://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.2.No.4.Jo.2 [dostęp z 12.07.2016].
 • Osuchowski, Janusz, Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 (węzłowe za-gadnienia), Warszawa 1967.
 • Pełczyński, Grzegorz, Karaimi polscy, Poznań 2004.
 • Sawicki, Jakub, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa 1937.
 • Wróblewska, Urszula, Sytuacja prawna Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle aktów ustawodawczych, w: Durka, Jarosław (red.), Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, Kalisz 2014.
 • Zajączkowski, Ananiasz, W X-tą rocznicę ingresu J. E. Hachana H. Seraji Szapszała, Myśl Karaimska 1938, tom 12, nr 12, s. 3-5, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.2.No.10.Jo.2 [dostęp z 20.08.2016].
 • Zajączkowski, Izaak, Akty Ustawodawcze o Karaimskim Związku Religijnym w Rzeczypospolitej Polskiej, Myśl Karaimska 1938, tom 12 nr 12, s. 73-78, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.11.No.10.Jo.2 [dostęp z 20.08.2016].
 • Zarachowicz, Zarach, Kilka uwag o naszych zadaniach w chwili obecnej, Myśl Karaimska 1924, tom 1 nr 1, s. 5-6, https://jazyszlar.karaimi.org/article/Art.4.No.1.Jo.2 [dostęp z 20.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2016_05_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.