PL EN


2019 | 8 | 175-201
Article title

Rękopis z archiwum Aleksandra Mardkowicza zawierający przysłowia i maksymy w północno-zachodnim ‎dialekcie języka karaimskiego

Content
Title variants
EN
A handwritten collection of Karaim proverbs and adages in north-western Karaim found in the archive of Aleksander ‎Mardkowicz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The private archive of Aleksander Mardkowicz (1875–1944), a Łuck Karaite activist, writer and editor, includes a manuscript written in the north-western dialect of Karaim. It contains 8 proverbs and a didactic-moralistic text copied from an unknown source. It was composed most probably in the early 1930s by Rafał Grygulewicz (1905–1992), a Karaite youth activist from Poniewież (Panevežys). The paper is a critical edition of the manuscript augmented with a translation, glossary and facsimile. It also contains biographical information on the copyist as well as on the possible circumstances that led to the drafting of the manuscript.
PL
W prywatnym archiwum Aleksandra Mardkowicza (1875–1944), łuckiego działacza społecznego, pisarza i wydawcy, znajduje się niewielki rękopis w północnozachodnim dialekcie języka karaimskiego. Zawiera on osiem przysłów oraz tekst o charakterze dydaktyczno-moralistycznym skopiowany z niezidentyfikowanego źródła. Rękopis został sporządzony prawdopodobnie w początkach lat 30. XX w. przez Rafała Grygulewicza (1905–1992), karaimskiego działacza młodzieżowego z Poniewieża (Panevežys). Artykuł zawiera edycję treści manuskryptu wraz z tłumaczeniem, słowniczkiem i facsimile. Dostarcza również informacji biograficznych o kopiście, jak też o okolicznościach powstania rękopisu.
Year
Volume
8
Pages
175-201
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
 • Bohak, Gideon. 2013. Rabbanite magical texts in Karaite manuscripts. „Karaite Archives” 1: 17–34.‎
 • Dubiński, Aleksander. 1976. Poslovicy i pogovorki trakajskich karaimov. RO 38: 117–127. ‎
 • Firkovičius, Mykolas (ed.). 2000. Šelomonun Mašallary. Ankara.‎
 • Harviainen, Tapani. 1997. Three Hebrew Primers, the Pronunciation of Hebrew among the Karaims in the Crimea, and ‎Shewa. W: E. Wardini (red.), Built on Solid Rock. Studies in Honour of Professor Ebbe Egede Knudsen on the Occasion ‎of his 65th Birthday April 11th 1997. Oslo: 102–114.‎
 • Jankowski, Henryk. 2014. Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki. „Karaite Archives” 2: 35–57.‎
 • Jaroszyńska, Irena. 2016. Z dziejów Karaimów północnolitewskich. „Awazymyz” 4 (53): 4–9.‎
 • KA 1932 = Karyndas jirakt - dzany juwukt. 1932. KA 2 (4): 27.‎
 • KA 1933a = Tirliginden Poniewież-dzymatnyn. KA 5: 17; ‎
 • KA 1933b = Tirliginden Poniewież dzymatnyn. KA 6: 21–22‎
 • Karaimsko-russko-pol’skij slovar’. Baskakov, N. A., Zajončkovskij, A., Šapšal, S. M. (red.). Moskva 1974.‎
 • Kowalski, Tadeusz. 1929. Karaimische Texte im Dialekt von Troki. (= Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej ‎Akademji Umiejętności 11). Kraków.‎
 • Lasker, Daniel J. 2011. The Life and Works of Simhah Isaac Lutski – A Preliminary Intellectual Profile of an Eighteenth-‎Century Volhynian Karaite. W: Shapira, Dan D.Y., Lasker, Daniel J. (red.). Eastern European Karaites in the Last ‎Generations, Jerusalem: 36–56.‎
 • Mann, Jacob. 1931. Texts and Studies in Jewish History and Literature. Volume II: Karaitica, New York [II wydanie: New ‎York 1972].‎
 • ‎[Mardkowicz, Aleksander]. 1932. Biźnin „ata sezłerimiz”. W: Łuwachłar dert jiłha (5693–5696), Łuck: 17–19. [Przekład ‎na j. polski: A. Mardkowicz. 2014. Słowa naszych przodków. Przeł. A. Sulimowicz. „Awazymyz” 1 (42): 15].‎
 • ‎[Mardkowicz, Aleksander]. 1933. „Azar azar – chudzura turar”. KA 6: 13.‎
 • ‎[Mardkowicz, Aleksander]. 1935. Kart da kartajmahan sezłer. KA 8: 2–7.‎
 • Mardkowicz, Aleksander. 1935a. Karaj sez bitigi : Słownik karaimski. Karaimisches Wörterbuch. Łuck.‎
 • Mardkowicz, Aleksander. 1935b. Karaim, jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych. Łuck.‎
 • ‎[Mardkowicz, Aleksander]. 1936. Garść przysłowi karaimskich. KA 1936: 21a)‎
 • Mardkowicz (Kokizow), A., 1939. Okruchy ze stołu ojców: (Garść przysłów karaimskich), MK 12 (1937–1938).‎
 • MK 1936 = Z życia Karaimów w Polsce. 1936. MK 11 (1935–1936): 115.‎
 • Németh, Michał. 2010. North-Western and Eastern Karaim Features in a Manuscript Found in Łuck. W: Mańczak-‎Wohlfeld, E., Podolak, B. (red.). Studies on the Turkic word. A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion ‎of His 80th birthday. Kraków: 75–94.‎
 • Németh, Michał. 2011. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew script (19th–20th Centuries). A Critical Edition (= ‎Studia Turcologica Cracoviensia 12). Kraków.‎
 • Németh, Michał. 2012. A North-Western Karaim manuscript found in Lutsk. A case of dialect mingling?. SLUIC 129: 139–‎‎162. ‎
 • Németh, Michał. 2013a. Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. I. A critical edition. SLUIC 130: 237–257. ‎
 • Németh, Michał. 2013b. Karaim letters of Jehoszafat Kapłanowski. II. Linguistic analysis. SLUIC 130: 259–276. ‎
 • Németh, Michał. 2014a. An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 1. The Torah. „Karaite ‎Archives” 2: 109–141.‎
 • Németh, Michał. 2014b. A historical phonology of western Karaim. Alveolars and front labials in the south-western ‎dialect. SLUIC 131: 247–267.‎
 • Olach, Zsuzsanna. 2012. A Halich Karaim Bible Translation. Uppsala.‎
 • Olach, Zsuzsanna. 2016. Emergence of a New written Culture: The use of Hebrew script among the Krimchaks and the ‎Karaim. „Acta Orientalia Vilnensia” 13: 61–78.‎
 • ON 1938 = Janhy hanhala da šarajat. 1938. „Onarmach” 2, artarych aj 5698 [marzec-kwiecień 1938]: 25–26.‎
 • Rudkowski, Sergiusz. 1931. Korutkan dżuwaherłer. KA 2: 19–20.‎
 • SO 2015 = Sentencje ojców. 2015. Przełożył Michał Friedman. Kraków.‎
 • Sulimowicz, Józef. 1968. Mistar i halicko-karaimskie surałar. „Roczniki Biblioteczne” 12: 37–49.‎
 • UBG = Uwspółcześniona Biblia Gdańska. https://www.bible.com/pl/versions/2149-ubg-uwspolczesniona-biblia-‎gdanska [dostęp: 22.07.2019]‎
 • Zajączkowski, Ananiasz. 1932. Sufiksy imienne i czasownikowe w języku zachodniokaraimskim (przyczynek do ‎morfologji języków tureckich). Les suffixes nominaux et verbaux dans la langue des Karaïms occidentaux ‎‎(contribution à la morphologie des langues turques). (= Prace Komisji Orjentalistycznej Polskiej Akademji ‎Umiejętności 15). Kraków.‎
 • Zajączkowski, Ananiasz. 1934. Przekłady Trenów Jeremiasza w narzeczu trocko-karaimskiem. RO 8: 181–192.‎
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_33229_ak_2019_8_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.