Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 1 | 191-205

Article title

Wyniki procesu ewaluacji jednostek naukowych w Polsce. Analiza porównawcza decyzji Komitetu Ewaluacji Nauki i efekt odwołań składanych do Ministra Edukacji i Nauki

Content

Title variants

EN
Results of the evaluation process of scientific units in Poland. Comparative analysis of the decisions of the Science Evaluation Committee and the effect of appeals submitted to the Minister of Education and Science

Languages of publication

Abstracts

EN
In the article, I analyze the results of the evaluation process of scientific units in Poland from 2022 and 2023. The assessment period was 5 years (2017–2021). Data illustrating the state of Polish science according to the criteria set by the Minister of Science and Higher Education in 2018 and subsequent years are presented. The article specifies indicators of the prestige of science. The analysis of data presented by state authorities shows that over 47% of units submitted for the evaluation procedure received the highest – prestigious categories. This is an excellent results, but in no way translating into the position of Polish universities in world rankings. They are still low.
PL
W artykule analizuję wyniki procesu ewaluacji jednostek naukowych w Polsce z lat 2022 i 2023. Okres oceny wynosił pięć lat (2017–2021). Przedstawiono dane obrazujące stan nauki polskiej według kryteriów ustalonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2018 roku i lat następnych. W artykule określono wskaźniki prestiżu nauki. Z analizy danych przedstawionych przez organy państwa wynika, że najwyższe – prestiżowe kategorie otrzymało ponad 47% jednostek zgłoszonych do procedury ewaluacyjnej. Jest to wynik znakomity, ale w żaden sposób nieprzekładający się na pozycje polskich uczelni i instytutów badawczych w rankingach światowych. Są one ciągle niskie.

Year

Issue

1

Pages

191-205

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Bernacki W. (2022a). Są już wyniki ewaluacji nauki. Dziennik. Gazeta Prawna, 138.
 • Bernacki W. (2022b). Sloty prowadzą do uśrednienia wyników. Forum Akademickie, 12.
 • Figiel Sz. (2022). Złe bodźce. Forum Akademickie, 3.
 • Gołata E. (2022). Zwycięstwo inżynierii ewaluacyjnej. Forum Akademickie, 10.
 • Górniewicz J. (2023). Wyniki ewaluacji jednostek naukowych polskich uniwersytetów w roku 2022. Wstępna ocena problematyki działalności naukowej. W: tegoż (red.), Studia i szkice z zakresu pedagogiki ogólnej, andragogiki oraz historii oświaty o poczuciu bezpieczeństwa, migracji, ludziach dojrzałych i problemach oświaty. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Kieraciński P. (2023). Czy A plus jest wciąż elitarne. Forum Akademickie, 4.
 • Kokowski M. (2021). Ewaluacyjne (r)ewolucje czasopism w Polsce. Studia Historiae Scientarium, 20, 821–858. DOI: 10.4467/2543702XSHS.21.024.14055.
 • Kusideł E. (2022). Nierówna konkurencja w ewaluacji podmiotów naukowych w Polsce. Polski Przegląd Ewaluacyjny, 1, 62–87.
 • Mizerek H. (2002). Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Mizerek H. (2017). Ewaluacja edukacyjna: interdyscyplinarność, dialogi i konfrontacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Radosiński E. (2021). Ewaluacja dyscyplin w środowisku punktozy. Forum Akademickie, 7/8.
 • Woleński J. (2022). Co dolega nauce i szkolnictwu wyższemu w Polsce. Zdanie – Publikacje Klubu Twórców i Działaczy Kultury, 4, 31–34.
 • Woleński J. (2021). Uwagi o ewaluacji publikacji naukowych. Nauka, 2, 61–173. DOI: 10.24425/nauka.2021.136320.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
26383023

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_PP_2023_01_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.