PL EN


2020 | 19 | 13-32
Article title

Career development of a person under the conditions of social and economic changes

Content
Title variants
PL
Rozwój kariery jednostki w warunkach zmian społeczno-ekonomicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Labour market conditions and modern socio-economic changes have led to the need for developing an active professional position, professional self-awareness, independence of an individual in mastering market values, professional activity, principles of adaptive behaviour in the market, factors of competitiveness and successful career development. It is very important to take into account the following: reasonable choice of career type and career stage, market monitoring analysis, factors influencing career orientation, attitude to work, goals and motives of a particular individual. These factors are necessary for both a worker and an organisation interested in planning an effective strategy for career management and personnel development management, as well as in regulating professional cooperation between all participants of business relations and the harmonious satisfaction of their interests, goals and motives regarding career development. In the current context of socio-economic changes, it is necessary to emphasise the role of entrepreneurship in the career development of a person, in particular the role of its economic and social functions in realising one’s personal and professional potential, self-awareness and self-reliance in making organisational and managerial decisions and applying innovations for solving professional problems. Psychological factors relating to competitiveness, motivation, success orientation, causes of effective personal and professional development, independent decision-making and job satisfaction also influence a person’s career development in the marketing environment under the influence of socio-economic changes. Positive trends in career development indicate the increasing motivation and dedication of an individual to his or her vocation.
PL
Rynkowe warunki działalności, współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne doprowadziły do konieczności rozwoju aktywności zawodowej, wzrostu samoświadomości zawodowej, niezależności jednostki w opanowywaniu nowych umiejętności, zasad adaptacyjnego zachowania na rynku, czynników konkurencyjności dla udanego rozwoju kariery jednostki. Ważne są: rozsądny wybór rodzaju kariery z uwzględnieniem jej etapów, monitorowanie rynku pod kątem czynników wpływających na orientację kariery, postawy, cele i motywy konkretnej osoby. Czynniki te są konieczne zarówno dla pracownika, jak i organizacji, zainteresowanej planowaniem skutecznej strategii zarządzania karierą i rozwojem personelu, regulacją współpracy zawodowej między wszystkimi uczestnikami relacji biznesowych oraz harmonijnym zaspokajaniem ich zainteresowań, celów i motywów dotyczących rozwoju kariery. We współczesnych warunkach zmian społeczno-ekonomicznych należy podkreślić rolę przedsiębiorczości w rozwoju kariery jednostki, w szczególności funkcję gospodarczą i społeczną w realizacji potencjału osobistego i zawodowego, samoświadomości, samodzielności w podejmowaniu decyzji organizacyjno-zarządczych, innowacyjności w rozwiązywaniu sytuacji zawodowych. Na rozwój kariery jednostki w warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego wpływają też czynniki psychologiczne dotyczące konkurencyjności, motywacji, orientacji na sukces, efektywnego rozwoju osobistego i zawodowego, samodzielnego podejmowania decyzji, satysfakcji z pracy. Pozytywne tendencje rozwoju kariery jednostki wskazują na wzrost poziomu motywacji jednostki, jej poświęcenia się sprawie zawodowej.
Year
Issue
19
Pages
13-32
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.