PL EN


2020 | 19 | 268-290
Article title

Choices of basic forms of activity: work, study and rest by prisoners – own activity or other conditions? (Case study)

Content
Title variants
PL
Wybory podstawowych form działalności: pracy, nauki i wypoczynku przez osadzonych – własna aktywność czy inne uwarunkowania? (Studium indywidualnego przypadku)
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W opracowaniu skupiono się na wyborach podstawowych form działalności: pracy, nauce, rekreacji i wypoczynku osadzonych, zarówno w warunkach wolnościowych, jak i podczas odbywania kary pozbawienia wolności, czyli pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej. Opracowanie wsparte zostało studium indywidualnego przypadku – losów badanego mężczyzny, skazanego prawomocnym wyrokiem sądu na 25 lat pozbawienia wolności. W badaniach poddano weryfikacji koncepcję Tyszkiewicza, którą starano się zweryfikować za pomocą uzyskanych danych empirycznych. Badany deklarował, że jego zachowania w zakresie zdobywania nauki, wykonywania obowiązków w pracy i spędzania czasu wolnego były indywidualnymi decyzjami. Jednakowoż w tych wyborach, zarówno w tzw. warunkach wolnościowych, jak i podczas przebywania w zakładach karnych, partycypowały pozytywne oraz negatywne oddziaływania środowiskowe współdecydujące o wyborach aktywności badanego
EN
The study focused on the choice of basic forms of activity: work, study, recreation and rest of prisoners, both being free and during imprisonment, i.e. stay in penitentiary isolation. The analysis was supported through the study of an individual case – the fate of an individual sentenced by a final court judgment to 25 years imprisonment. The research verified the concept of Tyszkiewicz, which was based on the empirical information obtained. The respondent declared that his behaviour in the scope of learning, performing duties at work and spending free time were individual decisions. However, in these choices, both in conditions of freedom and while in prison, positive and negative environmental impacts co-determining the choice of the respondent‘s activities played a part.
Year
Issue
19
Pages
268-290
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.