PL EN


2019 | 26 | 2 |
Article title

The Legal Aspects of Establishing a Foundation by the Legal Entity of the Catholic Church

Content
Title variants
PL
Prawne aspekty ustanowienia fundacji przez osobę prawną Kościoła katolickiego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z dokonaną w 1989 r. transformacją ustrojową do polskiego systemu prawa przywrócona została instytucja fundacji, której fundatorem jest osoba prawna Kościoła katolickiego. Do ustanowienia, rejestracji i działalności fundacji kościelnej zastosowanie mają głównie przepisy prawa polskiego. Skoro jednak majątek założycielski fundacji jest majątkiem kościelnym, to kościelny fundator winien również mieć na uwadze odpowiednie przepisy prawa kanonicznego. Artykuł szczegółowo omawia związane z tym zagadnienia, kładąc przede wszystkim nacisk na takie zredagowanie postanowień statutu fundacji, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (postanowienia obligatoryjne). Ukazuje także możliwe do uzyskania korzyści, które płyną z przyjęcia prawnie dopuszczalnych rozwiązań opcjonalnych, uwzględniających kanonicznoprawny status fundatora (postanowienia fakultatywne). W końcowej części artykułu, po przedstawieniu dotychczas obowiązujących zasad sprawowania nadzoru nad fundacjami kościelnymi, sformułowano wniosek de lege ferenda co do istotnego ograniczenia zakresu uprawnień nadzorczych organów państwa nad fundacjami kościelnymi.
Keywords
Year
Volume
26
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-05-29
online
2019-05-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34839_wpt_2018_26_2_273-290
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.