Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4 |

Article title

Atak terrorystyczny na Bombaj w listopadzie 2008 roku jako przykład ewolucji metod walki współczesnych islamskich organizacji ekstremistycznych

Content

Title variants

EN
The Terrorist Attack on Bombay in November 2008 as an Example of the Evolution of Contemporary Islamic Extremists’ Organizations Methods of Fighting

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę omówienia i oceny ataku terrorystycznego na Bombaj, który miał miejsce w listopadzie 2008 roku. Mimo, że sprawcy zaprezentowali zupełnie nową taktykę walki wydarzenia te nie stały się przedmiotem pogłębionej refleksji. Tymczasem wyciąganie wniosków z wydarzeń bieżących jest podstawowym zadaniem ośrodków analityczno prognostycznych, zwłaszcza zaś tych funkcjonujących w strukturach państwa. Intencją autora jest – częściowa choćby – zmiana tego stanu rzeczy. Ponadto wydarzenia w Bombaju po raz kolejny potwierdziły, że organizacje terrorystyczne mogą stać się użytecznym instrumentem w rękach służb państwowych lub poszczególnych frakcji i grup nacisku, a szczególnie prawdopodobne jest to w państwach o słabej strukturze wewnętrznej, gdzie nominalni przywódcy polityczni nie są w stanie zapewnić sobie efektywnej kontroli nad biurokracją, zwłaszcza resortami siłowymi. Tym samym na scenie międzynarodowej pojawił się kolejny „gracz niepaństwowy” zdolny w sposób znaczący wpływać na regionalną architekturę bezpieczeństwa.
EN
The paper discusses and is an attempt to evaluate the terrorist attack on Bombay which took place in November 2008. Although the perpetrators presented a totally new fighting tactics, it has not been a subject of any in-depth analysis. However, drawing conclusions from the current events is the basic task for the analytical and prognostic centres, particularly those operating on national level. The author’s intention is to, at least partly, change this state of things. Moreover, the events in Bombay proved yet again that the terrorist organizations may become a useful instrument in the hands of national service or particular fractions or pressure groups. It is especially probable in the countries where the internal structure is weak and where the appointed political leaders cannot effectively control the bureaucracy or the military forces. Therefore, on the international political scene appeared a ‘nonstate player’ able to significantly influence the regional architecture of security.

Year

Volume

4

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2010_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.