Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 179-198

Article title

Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych. Aspekty polityczne i wojskowe

Authors

Content

Title variants

EN
The Strategy of the Participation of the Armed Forces of the Republic of Poland in International Operations. Political and Military Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje polityczne i wojskowe uwarunkowania polskiego zaangażowania w misje zewnętrzne. Autor stwierdza, że ze względu na zmieniającą się sytuację w obszarze międzynarodowego bezpieczeństwa, zasadniczą formą aktywności wojskowej SZ RP w przyszłości staną się „interwencje zbrojne” realizowane poza terytorium kraju, w ramach operacji reagowania kryzysowego NATO, UE lub powołanej w tym celu koalicji państw. Prezentowana w polskich dokumentach strategicznych teza o niskim prawdopodobieństwie zagrożenia państwa agresją militarną, powoduję, całościowe przewartościowanie zadań stojących przed siłami zbrojnymi. Zgodnie z tym będą one obejmować udział w operacjach międzynarodowych, w przeważającej mierze realizowanych poza wspomnianą przestrzenią, takich jak: reagowania kryzysowego, antyterrorystyczne, stabilizacyjne, zabezpieczania i ochrony infrastruktury wydobywczej oraz dróg przesyłu surowców energetycznych. Z założenia działania te mają służyć przede wszystkim dopełnieniu podejmowanych działań dyplomatycznych i gospodarczych realizowanych w celu zapobieżenia i przezwyciężania konfl iktów. Tym samym stopień zaangażowania i forma działania poszczególnych kontyngentów będą w decydującej mierze uwarunkowane działaniami z zakresu CIMIC, obliczonymi nie tylko na osiągnięcie celów wojskowych, ale także politycznych, społecznych i ekonomicznych
EN
The article presents political and military factors of Polish involvement in external missions. The writer states that, due to the changing situation in the area of international safety, the principal form of military activity of the Polish Armed Forces in future will be ‘armed interventions’ conducted outside the territory of the country and within the operations of crisis reaction of NATO, the UE or a coalition of states appointed especially for that purpose. The thesis presented in Polish strategic documents – of a low probability of threatening the country with a military agression imposes a total redefi nition of tasks faced by the armed forces. In accordance therewith, they will include the participation in international operations, mainly performed in other than mentioned areas, such as: crisis response, anti-terror operations, stabilisation operations, security and protection of mining infrastructure and the channels of transmitting energy resources. The assumed goal of these actions is, first of all, to complete the undertaken diplomatic and economic actions carried out in order to prevent and overcome confl icts. Simultaneously the extent of the involvement and the form of acting of particular contingents will be chiefl y impacted by the actions from the CIMIC fi eld, targeted for the achievement of not only military goals, but also of the social and economic ones.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

179-198

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.