PL EN


2011 | 5 | 228-244
Article title

Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w południowo -zachodniej Azji w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od zaangażowania do wycofania

Content
Title variants
EN
The Use of Polish Military Contingent in Peace and Stabilisation Missions in the Southwestern Asia in the First Decade of the 21st Century From involvement to withdrawal
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the evaluation of the Polish involvement in the process of stabilising the political situation in selected regions of Asia and its political and military consequences for Poland. The writer states that, regardless the divergence in defi ning the concept of peace missions, their eff ectiveness and political signifi - cance, the Polish army should actively participate in the processes of stabilising the international situation under the auspices of international organisations. This involvement will signifi cantly determine the Polish position on the international arena. However, it is legitimite to adopt a concept that what should be a priority for Poland are the missions carried out in their nearest sorroundings and the missions conducted by organisations on which Poland relies as regards its own safety, i.e. NATO and the EU. Furthermore, the decision on the involvement in stabilisation actions should be preceded by a detailed analysis of not only the crisis situation, the international context and potential benefi ts and losses, carried out principally on the political, economic, military and human level. An equally important element of these analyses should be an evaluation of the state possibilities in the context of an eff ective participation in a mission.
PL
Artykuł poświęcony ocenie polskiego zaangażowania w proces stabilizowania sytuacji politycznej w wybranych regionach Azji oraz jego konsekwencji politycznych i wojskowych dla Polski Autor stwierdza, że bez względu na rozbieżności defi nicyjne dotyczące pojęcia misji pokojowych, ich skuteczności oraz znaczenia politycznego polska armia powinna aktywnie uczestniczyć w procesach stabilizowania sytuacji międzynarodowej pod auspicjami organizacji międzynarodowych. Zaangażowanie to determinować będzie w istotnym stopniu polską pozycję na arenie międzynarodowej. Jednak zasadne jest przyjęcie koncepcji, iż priorytetowymi dla Polski powinny być misje prowadzone w jej najbliższym otoczeniu i misje prowadzone przez organizacje, na których Polska opiera własne bezpieczeństwo, tj. NATO i UE. Ponadto decyzja o zaangażowaniu się w działania stabilizacyjne powinna być poprzedzona szczegółową analizą nie tylko sytuacji kryzysowej i kontekstu międzynarodowego oraz potencjalnych korzyści i strat, głównie na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, wojskowej i ludzkiej. Równie ważnym elementem tych analiz powinna być ocena możliwości państwa w kontekście skutecznej partycypacji w misji.
Keywords
Year
Volume
5
Pages
228-244
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.