Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 329-354

Article title

Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r.

Content

Title variants

EN
Cooperation with Media in Crisis Situations Based on the Example of Fire in Kamień Pomorski on 13 April 2009

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autorki dokonały zestawienia ujęcia prawnego defi nicji sytuacji kryzysowej z sytuacją kryzysową w rozumieniu public relations, omówiły kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem informacją w sytuacji kryzysowej, wskazały trudności w opanowaniu obiegu informacji podczas kryzysu, przedstawiły rolę i zadania reportera przekazującego relacje bezpośrednio z miejsca zdarzenia, podkreśliły rolę rzecznika prasowego zdarzenia, zwróciły uwagę na aspekt „dziennikarstwa obywatelskiego” i jego powszechności w Internecie. Znacząca część artykułu jest analizą zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej przez podmioty, których reagowanie na kryzys reguluje ustawa. Autorki zwracają uwagę na brak zainteresowania i korzystania z procedur komunikowania się przez podmioty odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
EN
In this article the writers made a comparison of a legal defi nition of a crisis situation with its defi nition as understood by public relations and they discussed the key issues connected with information management in a crisis situation. They also indicated diffi culties connected with the circulation of information during the crisis, presented a role and tasks of a reporter relating directly from the venue of the event, emphasised the importance of the spokesperson’s role and paid attention to the aspect of ‘civic journalism’ and its universality in the Internet. The signifi cant part of the article is the analysis of information management in a crisis situation by subjects, whose response to a crisis is regulated by law. The writerspay special attention to the lack of interest and the lack of the use of communication procedures by subjects responsible for the reaction in crisis situations.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

329-354

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.