Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 357-368

Article title

Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji.

Content

Title variants

EN
Immigration to Europe – a Challenge of the 21st Century – the Greek Case.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spośród wyzwań XXI wieku migracja zdaje się zjawiskiem szczególnie ciekawym. Nie jest bowiem ona niczym nowym dla państw europejskich. Tym, co nadaje jej szczególny charakter, jest jej intensywność oraz nieznany dotąd wpływ na polityką zarówno poszczególnych państw, jak i całych regionów. Grecja znalazła się w ostatnich latach w wyjątkowo trudnej sytuacji. Zmuszona do wprowadzenia licznych regulacji unijnych dotyczących migracji, musiała zmierzyć się z wyzywaniem, jakim jest rosnąca liczba legalnych i nielegalnych imigrantów na jej terenie. Kryzys ekonomiczny i ostatnie wydarzenia w Grecji pokazały wyraźnie, że bez wsparcia innych państw Unii może ona nie sprostać temu wyzwaniu. Artykuł przedstawia bardzoniewielki wycinek problemu, jakim jest współczesna imigracja dla wielu państw europejskich. Wykorzystanie zaś sytuacji Grecji pozwala na uwypuklenie tych kwestii, które mogą stać się ważne także z punktu wiedzenia polityki innych państw starego kontynentu, w tym Polski.
EN
Among the challenges of the 21st century migration seems to be a particularly interesting phenomenon. It is nothing new for the European states. What gives it its special character is its intensity and so-far unknown infl uence on the politics of both particular states as well as of whole regions. Greece has recently been in an exceptionally diffi cult situation. Forced to introduce numerous union regulations it had to face a challenge of the growing number of legal and illegal immigrants on its territory. The economic crisis and the recent eventsin Greece clearly showed that without the support of other Union states Greece may not be able to face up to this challenge. The article presents a very small fragment of the problem of contemporary immigration faced by many European countries. Using the example of Greece allows, in turn, to emphasise these issues which may become crucial also from the perspective of politics of other states of the old continent, including Poland. 

Keywords

Year

Volume

5

Pages

357-368

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.