Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 15-33

Article title

Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje

Authors

Content

Title variants

EN
The Essence of the Contemporary Understanding of Security – Principal Tendencies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wybrane tendencje, jakie w ostatnich latach można obserwować w pojmowaniu istoty bezpieczeństwa, które – jako kategoria poznawcza – cechuje się dużą złożonością. Jego fenomen stwarza szerokie możliwości badawcze, skłaniając do poszukiwań wykraczających poza utarte schematy. Właśnie dlatego stanowi tak wielką fascynację dla badaczy z różnych dziedzin naukowego poznania. Jednocześnie rozległość owego pola badań uniemożliwia sformułowanie defi nitywnych. Złożoność defi nicyjna wymaga więc, by w badaniach nad problematyką bezpieczeństwa stosować podejście systemowe. Wskazane jest także łączenie różnych podejść teoretycznych, gdyż w ich analizach dostrzegamy splot różnorodnych poglądów. Zwrócić jednak należy uwagę na konieczność ich usystematyzowania, gdyż nie tworzą one wciąż spójnego paradygmatu naukowego.
EN
In this study there are presented selected tendencies in the understanding of the security essence, which can be observed recently. As a cognitive category – they are characterised by a big complexity. Its phenomen off ers wide research possibilities inducing to exceed common patterns. This is why it constitutes such a grand fascination for researchers from various fields of scientifi c cognition. Simultaneously, the wide scope of this research fi eld makes the formulation of defi nitions impossible. Therefore, the defi nition complexity requires to use a system approach in the research on safety. It is advisable also to combine various theoretical approaches, because in their analyses we notice a coincidence of various points of view. However, the attention should be turned to the necessity of their systematisation since they still do not create a coherent scientifi cparadigm.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

15-33

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.