Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 64-76

Article title

Działanie siłą a rozwiązywanie sytuacji kryzysowych współczesnej demokracji

Content

Title variants

EN
Acting with Force and Solving Crisis Situations of Modern Democracy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor w niniejszym artykule dokonuje oceny roli pozawojskowych uczestników procesu rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Uznaje, że próby rozwiązania sytuacji kryzysowej często zakładają wykorzystywanie siły zbrojnej jako środka nacisku, którego głównym celem jest wymuszenie na przeciwniku zaniechania realizacji pierwotnych zamiarów. Wskazuje również na wywieranie coraz większego wpływu na politykę i strategię bezpieczeństwa takich zjawisk, jak lobbing i korupcja polityczna, kalkulację odnoszącą się do relacji: zagrożenia -obrona. Ogniwem uzupełniającym jest tu nierzadko analityczna security community, której pozycja i wpływy zależą w niemałej mierze od stopnia bezpieczeństwa międzynarodowego. Stwierdza także, że prawdopodobnie kończy się pierwszoplanowa rola technokratów w kreowaniu polityki bezpieczeństwa, których zaczynają zastępować stratedzy. Jego zadaniem skomplikowana procedura planistyczna i wykonawcza wymaga bowiem stosowania skrupulatnych obliczeń i koordynacji działań nawet dla najmniejszych elementów, niekiedy wręcz uniemożliwia kontrolę organów demokratycznego państwa.
EN
In this article the writer makes an evaluation of the role of non-military participants of the process of solving crisis situations. He acknoweldges that the attempts of solving a crisis situation often assume the use of armed force as a means of pressure, whose main goal is to impose on the opponent the abandonment of the execution of the initial intentions. He also indicates the exertion of a bigger and bigger  infl uence of such phenomena as lobbying, political corruption and the calculation referring to the relation: threat – defence on the politics and safety. The supplementary link here is very often an analytic security community, whose position and infl uences depend greatly on the extent of international security. He also states that probably the leading role of technocrats in the creation of security policy is coming to an end as they are being replaced by strategists. In his opinion, the complicated planning and executive procedure requires the application of detailed calculations and coordination of actions even for the smallest elements, sometimes simply making the inspection of the bodies of democratic state impossible.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

64-76

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2011_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.