PL EN


2012 | 6 |
Article title

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Aspects of the Management of Financial Security and Debt by the City of Wrocław
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym Polski w ramach posiadanej zdolności do bezpiecznego realizowania zadań ze środków budżetowych. W artykule podjęto próbę oceny stabilności realizowanej polityki finansowej przez władze samorządowe oraz poziomu bezpieczeństwa finansowego miasta Wrocławia. Celem artykułu była analiza stanu zadłużenia oraz ocena sposobu zarządzania bezpieczeństwem finansowym miasta pod kątem wielkości deficytu i poziomu zadłużenia metropolii wrocławskiej. Wskazano alternatywne możliwości finansowania inwestycji, które wpływają na bezpieczeństwo fi nansowe jednostki samorządu terytorialnego, zwracając jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwo ewentualnego niedoszacowania oficjalnego zadłużenia miasta metropolii, co może skutkować zwiększeniem problemu bezpieczeństwa finansowego Polski.
EN
The article presents the possibilities of raising the position of Wrocław in the settlement system of Poland based on their capability to safely execute tasks from the budget funds. An attempt was made to evaluate the stability of the financial policy conducted by the self-government authorities and the level of the financial security of the city of Wrocław. The aim of the article was to analyse the debt situation and the evaluation of the way of managing the financial security of the city with emphasis on the size of the deficit and the level of the debt of the Wrocław metropolis. Alternative possibilities of financing the investments which influence the financial security of a self-government unit were indicated, underlining at the same time the danger of a possible underestimation of the official debt of the city, which may result in threatening the financial security of Poland.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2019-12-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2012_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.