Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 |

Article title

Wschodzące mocarstwo znad Bosforu

Content

Title variants

EN
An Emerging Superpower from the Bosphorus

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor omawia – na szerokim tle historycznym – ewolucję polityki międzynarodowej Turcji zachodzącą w ciągu ostatniej dekady. Procesów determinowany jest – z jednej strony – zakończeniem zimnej wojny i głębokimi przemianami architektury bezpieczeństwa w bliższym i dalszym sąsiedztwie Turcji, z drugiej – zdobyciem władzy przez umiarkowane ugrupowanie islamskie, które zdołało zapewnić państwu szybki i stabilny wzrost gospodarczy, przekładający się na podniesienie standardu życia szerokich rzesz obywateli. W następstwie tego cywilny rząd zdołał przełamać pewien paradygmat myślenia o polityce bezpieczeństwa kultywowany przez kilka dekad przez wojskowych. Następstwem tego jest daleko idąca redefinicja pryncypiów polityki zagranicznej, z eksponowaniem interesów narodowych, kosztem sojuszniczych, wynikających z członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Turcja staje się zatem samodzielnym uczestnikiem regionalnej i ponadregionalnej gry, dysponującym zarówno możliwościami intelektualnymi, jak i niezbędnym potencjałem do kształtowania przestrzeni międzynarodowej w swoim bezpośrednim i dalszym otoczeniu.
EN
The writer discusses – in the wide historical background – the evolution of the international policy of Turkey that has been taking place for the last decade. On the one hand, that process is determined by the end of the cold war and deep transformations of security architecture in the nearer and further neighbourhood of Turkey, while on the other hand – by the acquisition of power by a moderate Islamic group, which managed to provide the state with fast and stable economic growth, translating into the improvement of life standard of wide numbers of citizens. As a result, the civil government managed to break a certain paradigm of thinking about the security policy, cultivated by army people for several decades. Its consequence is a far-reaching redefinition of the principles of foreign policy, with the emphasis on national interests at the expense of the alliance ones resulting from the membership in the North Atlantic Treaty. Therefore, Turkey has become an independent participant of regional and over-regional game that possesses both intellectual possibilities as well as the necessary potential to shape international space in their direct and indirect surrounding.

Year

Volume

6

Physical description

Dates

published
2019-12-24

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2012_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.