Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 6 | 122-132

Article title

Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu Cesarstwa Japonii w rozwiązaniach systemowych narodowej polityki bezpieczeństwa

Content

Title variants

EN
System Solutions of National Security Policy of the Empire of Japan for Counteracting Terrorist Threats

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa o charakterze pozamilitarnym i wynikająca z niej polityka antyterrorystyczna Cesarstwa Japonii przewiduje znaczne angażowanie się państwa w przedsięwzięcia w wymiarze regionalnym. Jego skalę ogranicza jednak narzucona przez USA i obecnie krytykowana przez to państwo konstytucja, a zwłaszcza jej artykuł 9. Świadomość konieczności międzynarodowej aktywności Japonii w celu ograniczenia skali zagrożeń pozamilitarnych spowodowała, że Japonia buduje regionalny system zwalczania tych zagrożeń. Podstawową formą aktywności jest wsparcie przedsięwzięć o charakterze regionalnym oraz poszczególnych rozwiązań wdrażanych przez państwa regionu. Wymaga to jednak zarzucenia pacyfi stycznej wizji aktywności międzynarodowej, co nie zawsze jest możliwe ze względu na interpretację zapisów konstytucji.
EN
The concept of counteracting modern non-military security threats and the antiter-rorist policy of the Japanese Empire that results from it foresees signifi cant involvement of the state into regional undertakings. However, its scale is restricted by the constitution forced by the USA and currently criticized by this country, especially its article 9. The awareness of the necessity of the international activity of Japan in order to limit the scale of non-military threats made Japan build a regional system of combating these threats. However, what it requires is the rejection of the pacifi st vision of the international activity, which is not always possible due to the interpretation of the constitution wordings.

Year

Volume

6

Pages

122-132

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2012_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.