Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 201-219

Article title

Wyzwania integracyjne w migracjach krótkoterminowych?

Content

Title variants

EN
Integration Challenges in Short-Term Migration?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W badaniach nad migracjami przed długie lata dwa kryteria wydawały się być dominujące: czas i dystans. Migracja była rozumiana jako zmiana miejsca zamieszkania, dlatego badacze koncentrowali się na tym skąd i dokąd zmierzają migranci oraz jak trwała będzie to zmiana. Współczesne migracje nie dają się w sposób prosty zdefiniować, a oba czynniki: czas i dystans, wydają się tracić na znaczeniu. Migracje osiedleńcze czy migracje długookresowe (powyżej 12 miesięcy) zostają uzupełnione różnymi formami migracji czasowych, takimi jak migracje sezonowe, cyrkulacyjne, krótkoterminowe, w których migranci zmieniają miejsce zamieszkania często między kilkoma krajami. Migracje krótkoterminowe dają państwu przyjmującemu możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku pracy (np. na pracowników sezonowych), stanowiąc jednocześnie wyzwanie prawno-organizacyjne. Koncepcja migracji czasowych pojawiła się w krajach Europy Zachodniej już w okresie powojennego boomu gospodarczego. Rozwój przemysłu i łączące się z nim znaczne zapotrzebowanie na siłę roboczą w zdziesiątkowanej przez wojnę Europie doprowadziły do podpisania umów bilateralnych umożliwiających podejmowanie pracy czasowej m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Jednak brak doświadczenia w regulowaniu ruchów migracyjnych oraz brak świadomości możliwych efektów społecznych tych działań doprowadziły do przekształcenia migracji czasowych w migracje osiedleńcze. Dzisiejsze wyzwania związane z integracją imigrantów, przed jakimi stają państwa Europy Zachodniej, są częściowo efektem decyzji politycznych podjętych w latach 50’ i 60’. Rządy państw europejskich bogatsze o doświadczenia z poprzednich lat poszukują obecnie modelu migracji czasowych, który pozwoliłby uniknąć masowych osiedleń imigrantów w państwach przyjmujących. Ponadto rewolucja w środkach komunikacji oraz postępująca integracja w ramach Unii Europejskiej sprzyjają kształtowaniu się nowych wzorców migracyjnych Europy. Badacze rozróżniają co najmniej kilka typów migracji czasowych, które z jednej strony są wynikiem spontanicznych decyzji migrujących, z drugiej – zorganizowanych działań rządów i innych aktorów stosunków międzynarodowych. Ponieważ napływ ludność z zewnątrz zawszestanowi wyzwanie dla państwa przyjmującego, pojawia się pytanie, jak kontrolować te nowe formy mobilności, aby zmaksymalizować korzyści przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań, jakie niosą ze sobą różne typy mobilności krótkookresowej dla społeczeństw państw przyjmujących oraz samych imigrantów. W tym kontekście autorki pragną zwrócić uwagę, iż kwestia integracji nie może zostać pominięta tylko ze względu na tymczasowy charakter pobytu imigrantów. Stworzenie efektywnych programów migracji krótkookresowej i cyrkulacyjnej jest niezwykle kompleksowym zadaniem, które angażuje aktorów na wielu poziomach. Wysiłek podjęty na tym polu może skutkować efektem potrójnych korzyści (win, win, win effect), pozytywnie wpływającym na wszystkie uczestniczące strony – migranta, państwo pochodzenia oraz państwo przyjmujące. Tak pojmowana zrównoważona polityka migracyjna przyczynia się do budowania równowagi opartej na wzajemnych korzyściach, co z kolei sprzyja utrwalaniu bezpieczeństwa krajów europejskich,zarówno wewnętrznego jak i międzynarodowego, co w dobie kryzysu społeczno-ekonomicznego wydaje się szczególnie pożądane.
EN
In migration studies two factors used to be predominant – time and distance. Migration was perceived as a change of residence and researchers investigated for how long, from where and to which destination the migrants were moving. Today the two factors seem to be less important and it has become much more complicated to describe and define contemporary international movements of people. Permanent and long-term migration has been followed by new forms of mobility: temporary, circular and short-term migration, which relate to frequent and repeated movements between several countries. The temporary modes of migration enable states to react quickly in the face of changing conditions on labour markets, bringing at the same time a big organizational challenge. The idea of temporary migration has appeared in the Western Europe already during the economic boom after the World War II. In the post-war Europe the industrial development was followed by a growing demand for labour force, which resulted in bilateral agreements allowing citizens of other countries for temporary work in Germany, Great Britain, France or Netherlands. However, the lack of experience in managing migration along with low awareness on social consequences of the taken actions led to the transformation of the initial temporary mobility into permanent migration. Contemporary challenges concerning immigrant integration in the Western European states are partially a result of the political decisions taken in the 1950’s and 1960’s.. Based on the former experiences European governments have been looking for a model oftemporary migration, which would allow to avoid immigrant settlements in receiving countries. Such factors as revolution in communication and on-going integration of the European Union also facilitate emerging of the new forms of short-term mobility. An inflow of foreigners is always a challenge for a receiving country and today governments must answer the question of, how to manage the new modes of mobility in a way that will bring optimum benefits, while maintaining domestic and international security. The aim of this article is to present new problems, which immigrants and receiving states face because of the short-term and circular movements. The author wants to highlight that despite the temporary character of migration one cannot neglect the question of integration. Building new effective programs of short-term and circular migration is a very complex task engaging different actors at various levels. Yet these efforts may result in “win-win-win effect”, bringing benefits to all participants – immigrants and receiving and sending countries. Such a sustainable migration policy is supposed to create stable relations based on mutual benefits. This, in turn, would facilitate the maintenance of domestic and international safety of Europeancountries, which seems to be particularly important in the view of the contemporary socioeconomic crisis. 

Year

Volume

7

Pages

201-219

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.