Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 317-336

Article title

Socialisation of International Rules. Exploring Alternative Mechanisms for Securing Compliance with International Humanitarian Law by Armed Groups

Content

Title variants

PL
Uspołecznianie międzynarodowych zasad. Badanie alternatywnych mechanizmów dla gwarantowania zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym (IHL) w działaniu ugrupowań zbrojnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Proliferation of internal armed conflicts poses a challenge to the framework of international humanitarian law (IHL) as it was primarily designed to guide states’ behaviour while at war. Are the existing mechanisms available under IHL sufficient to ensure compliance with the law by armed groups? The purpose of this article is to examine how socialisation, by which I mean a process of internalising a norm or a rule so that external pressure is no longer necessary to ensure compliance, might contribute to producing long-term rule-consistent behaviour. I begin with the identification of the legal framework applicable to internal conflicts and challenges associated with its implementation. Following is the discussion of the ideas on socialisation and their utility in the context of IHL and armed groups. I then proceed to present a particular example of positive engagement with such groups under the so-called Deed of Commitment, launched by a Swiss NGO, Geneva Call. Finally, I return to my analytical framework, apply it to the system established under the Deed of Commitment, and assess to what extent socialisation and positive engagement may ensure greater respect for humanitarian rules. I conclude that socialisation is a valuable tool that may complement the existing mechanisms under IHL and, under certain conditions, contribute to long-term rule-consistent behaviour.
PL
Rozprzestrzenianie się międzynarodowych konfliktów zbrojnych gromadzi wyzwania dla zakresu oddziaływania międzynarodowego prawa humanitarnego (IHL), którego założycielską ideą było kształtowanie zasad zachowania państw w czasie wojen. Dlatego należy zadać pytanie, czy istniejące mechanizmy w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego (IHL) są wystarczające, aby zapewnić zgodność w zakresie prawnym w odniesieniu do funkcjonowania ugrupowań zbrojnych? Ideą tego artykułu jest zbadanie, jak uspołecznienie, prze która autorka postrzega proces umiędzynarodowienia zasad lub reguł, tak aby zewnętrzny wpływ nie był dalej konieczny, w zapewnieniu zgodności, co w perspektywie może być źródłem do tworzenia długoterminowych spójnych zasad zachowań. We wstępie artykułu wyszczególniono ramy prawne mające zastosowanie w konfliktach zbrojnych oraz wyzwań towarzyszących ich wdrażaniu. W dalszych rozważania jest prezentowana dyskusja koncepcji uspołeczniania oraz jej przydatność w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego (IHL) oraz działania ugrupowań zbrojnych. W dalszej części autorka przechodzi do prezentowania wybranych przykładów pozytywnej współdziałania z takimi ugrupowaniami w ramach tzw.„Deed of Commitment”, czyli inicjatywa aktów dobrej woli zorganizowana przez Szwajcarskie Organizacje Pozarządowe (NGOs), Geneva Calls. Ostatecznie autorka powraca do analitycznego obszaru badawczego i odnosi wyniki badan do ram działań w systemie ustanowionym przez „Deed of Commitment”, aby ostatecznie ocenić w jakim zakresie uspołecznienie oraz pozytywne zaangażowanie mogą zapewnić większe zrozumienie dla stosowania humanitarnych zasad. W podsumowaniu, stwierdza się, że uspołecznienie jest znakomitym narzędziem, który może uzupełniać mechanizmy funkcjonowania międzynarodowego prawa humanitarnego (IHL) oraz w szczególnych warunkach wnosić wartość dodaną do długoterminowych spójnych zasad zachowań.

Year

Volume

7

Pages

317-336

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.