Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 337-356

Article title

Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna oraz ich podstawy w polityce zewnętrznej UE w XXI wieku

Authors

Content

Title variants

EN
Peacekeeping Operations and Preventive Diplomacy and Their Basis in the EU’s External Policy in the 21st Century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W celu przedstawienia bezpośredniego zaangażowania Unii Europejskiej na świecie w XXI wieku niezbędne jest zdefiniowanie pojęcia operacji pokojowych i ich poszczególnych typów oraz przybliżenie założeń dyplomacji prewencyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Unia Europejska jak i inne organizacje regionalne mimo istnienia własnych struktur organizacyjnoprawnych wzorują się na Narodach Zjednoczonych w kwestii operacji pokojowych i dyplomacji prewencyjnej. Współcześnie ONZ podejmuje szereg działań w sytuacjach kryzysowych między innymi misje mediacyjne, misje obserwacyjne oraz operacje pokojowe. Na potrzeby niniejszej pracy skoncentrowano się na misjach i operacjach pokojowych oraz próbie ich sklasyfikowania. W dalszej części przedstawiono unijne założenia w zakresie misji i operacji pokojowych oraz dyplomacji prewencyjnej.
EN
In order to demonstrate the direct involvement of the European Union in the world in the 21st century, it is necessary to define the concept of peacekeeping operations and theirvarious types and to describe assumptions of preventive diplomacy of the United Nations. The European Union and other regional organizations despite their organizational and legalstructures inspired by the United Nations in the peacekeeping operations and preventive diplomacy. Today, the United Nations has undertaken a number of actions in emergencysituations including mediation missions, observer missions and peacekeeping operations. For the purpose of this study, the author focuses on missions and peacekeeping operations andmakes an attempt to classify them. This project gives a foundation for the EU missions and peacekeeping operations and for preventive diplomacy.

Keywords

Year

Volume

7

Pages

337-356

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2013_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.