PL EN


2014 | 8 | 1 | 254-264
Article title

Pluralizm wyznaniowo-etniczny Surinamu jako wyzwanie dla polityki wewnętrznej państwa

Content
Title variants
EN
Religious and Ethnic Pluralism of Surinam as a Challenge to the State Internal Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienia dotyczące społeczeństw wielokulturowych są szeroko omawiane w literaturze przedmiotu, głównie w odniesieniu do państw zachodnich (tj. napływu imigrantów). Sytuacja społeczeństw o długiej tradycji wielokulturowości (np. ze względu na doświadczenia kolonialne) stanowi szczególnie interesujący przedmiot badań i punkt wyjścia dla szerszych analiz. W tym kontekście, Surinam stanowi szczególnie ciekawy przykład z powodu wyjątkowo heterogenicznej struktury etnicznej, kulturowej i wyznaniowej. W takich warunkach, analizie podlegać może główny kierunek polityki państwa wobec różnorodnych grup społecznych, jak również „zarządzanie” stosunkami między różnymi grupami kulturowymi. W artykule zaprezentowane zostały standardy wolności religijnej oraz determinanty polityki państwa wobec zróżnicowanych kulturowo grup społecznych. Nacisk położony został na prawodawstwo dotyczące stosunków międzykulturowych i wielokulturowego charakteru społeczeństwa, jak również realizacji zapisów prawa w praktyce społeczno-politycznej (m.in. w odniesieniu do świąt państwowych).
EN
Issues concerning multiculturalism are broadly discussed in literature, primarily in the context of Western societies, i.e. the influx of immigrants. In this light, certain aspects of traditionally multicultural societies (e.g. with colonial experience) may be found considerably interesting, and form a point of reference for broader analyses. Here, Surinam provides an interesting example due to its extraordinarily heterogeneous ethnic, cultural and religious structure. In such circumstances, one may analyse the main directions of the state’s policy towards varied social groups, as well as the management of intercultural relations. This article aims at presenting the standards of religious freedom in Surinam and the main factors determining the state’s policy towards diverse cultural groups. In the presented paper, special attention is paid to historical, political and cultural determinants. Particular emphasis is put on the legislation regarding intercultural relations and the multicultural mould of society, as well as the practical fulfilment of such provisions (e.g. the religious holidays in the country).
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
254-264
Physical description
Dates
published
2019-12-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.