Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 1 | 11-25

Article title

Ekonomiczne znaczenie Arktyki - nowe perspektywy i aspekty prawne

Content

Title variants

EN
The Economic Importance of the Arctic in the Modern Economy - a New Prospects and the Outline of Legal Issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszej pracy zostały omówione nowe sposoby ekonomicznego wykorzystania Arktyki, które mogą mieć, lub juz znajdują, zastosowanie w regionie dzięki nowoczesnym technologiom, jak również z powodu zmian klimatycznych. Do tych sposobów należy zaliczyć przede wszystkim nawigację statków, która odbywa sie w ograniczonym stopniu (w tym transport LNG), wykorzystywanie morskich zasobów genetycznych (wydano juz 31 patentów w tym zakresie), przechwytywanie i przechowywanie CO2 (CCS – carbon capture and storage) oraz farmy wiatrowe. Kwestie te budzą wiele wątpliwości, zwłaszcza w świetle stwarzanego zagrożenia dla Srodowiska naturalnego oraz roli, jaką ludność rdzenna ma pełnić w zachodzących procesach. Pozostałymi waznymi kwestiami, jakie zostały omówione, są regulacje prawne obowiazujące w zakresie nowych sposobów wykorzystania Arktyki oraz wskazanie, jakich przepisów brakuje w celu skutecznego i bezpiecznego rozwoju. We wnioskach zostało podkreslone, iż wykorzystanie Arktyki za pomocą nowych technologii moze byź korzystne dla lokalnych społecznoąci, jednak powinny mieć one wpływ na sposób, w jaki rozwój ten bedzie sie odbywał. Nie można również wyłaczyć z procesów decyzyjnych i prawotwórczych społeczności międzynarodowej, która powoli zaczyna być nowym graczem w Arktyce.
EN
In this paper new ways of economic use of the Arctic are discussed, that may be or have already been used in the region, and which are made possible by modern technology, as well as climate change. These methods primarily include the navigation of ships, which already takes place to a limited extent (including LNG transport), the use of marine genetic resources (at present 31 patents have been issued in this area) and new applications such as the carbon dioxide capture and storage (CCS) and wind farms. These issues raise many questions, especially in light of the risks for the environment and the role that indigenous people have in this process, which was also raised in this article. Other important issues, also mentioned in this article, are the regulations applicable to the new uses of the Arctic and indication of what rules are missing for the effective and safe development. The conclusions indicate that the use of the Arctic with the means of new technologies can have a positive impact on local communities; however they should have an influence on how this development will take place. Nor can be the international community cut off from the decision and law making process, because it is slowly starting to be a new player in the Arctic.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

11-25

Physical description

Dates

published
2019-12-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_1_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.