PL EN


2014 | 8 | 2 | 253-261
Article title

Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu i utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Local Government in Shaping and Maintaining a Proper Security Level in Civil Aviation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednostki samorządu terytorialnego posiadają ogromne kompetencje w budowaniu polityki przestrzennej, ekologicznej, społecznej, infrastrukturalnej i polityki zarządzania informacją na określonym obszarze. Stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi lokalnemu lub wprost przeciwnie – mogą go ograniczać. Poprzez współpracę z centralnym organem administracji rządowej w sprawach lotnictwa cywilnego mają możliwość kreowania i zarządzania poziomem bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Natomiast przedsiębiorca, korzystając z narzędzi stworzonych przez dwa wspomniane podmioty, wpływa na jego utrzymanie, lub go zaburza, co może doprowadzić do zachwiania ustalonego poziomu bezpieczeństwa. Ponieważ jednostki samorządu terytorialnego posiadają bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój lokalny, została stworzona hipoteza, że podmioty administracji publicznej we współpracy z centralnym organem administracji rządowej w sprawach lotnictwa cywilnego i przedsiębiorcą kreują oraz utrzymują w obszarze okołolotniskowym bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym.
EN
The local government entities have an excellent capability to build a spatial, ecological, social, and infrastructural policy as well as the policy of information management for a definite area. They all create beneficial conditions for local  development or, on the contrary, they may restrict them.. Thanks to their cooperation with the central government administration authority in the matter of the civil aviation, they have a possibility to create an acceptable level of its safety, whereas an entrepreneur using the tools created by the two above entities influences its maintenance and can disturb it, which can lead to instability of an established safety level. Since the local government entities have a direct and indirect impact on the local development, a hypothesis has been created that the public administration entities in cooperation with the central government administration authority in the matter of civil aviation together with the entrepreneur create and maintain the safety in the area of airport.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
253-261
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.