Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 2 | 96-109

Article title

Bezpieczeństwo w rzeczywistości ponowoczesnej

Content

Title variants

EN
Security in the Post-Modern World

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany zachodzące we współczesnym świecie ponowoczesnym dotyczą także państw narodowych. Obejmują one sferę suwerenności, w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, zakresu władzy i funkcji państwa. Rośnie współzależność państw i jednocześnie ograniczeniu ulegają możliwości sterowania procesami gospodarczymi, społecznymi, a nawet politycznymi, przez władzę państwową. Potrzeba bezpieczeństwa pozostaje zasadniczą częścią interesu każdej zbiorowości i podstawową funkcją państwa. Tej funkcji nie może skutecznie zapewnić żadna, nawet najbardziej skuteczna instytucja ponadnarodowa czy międzynarodowa. Od początków lat dziewięćdziesiątych XX w. obserwujemy proces przesuwania się ośrodka władzy państwowej w górę, ku strukturom ponadpaństwowym, oraz w dół – do poziomu społeczności regionalnych i lokalnych, co, niewątpliwie, jest wyzwaniem dla autonomii państwa, państwowości i narodowości. Obecnie suwerenność to raczej prawo suwerena do ostatecznego decydowania o tym, w jaki sposób jest wykonywana pochodząca odeń władza, czy i na ile jest realizowana w jego interesie. Ma to ogromne znaczenie w kontekście przyszłości, w którejostateczną konfigurację socjoekonomiczną mogą tworzyć nie państwa, ale regiony. Zasadnicza zmiana w pojmowaniu i definiowaniu bezpieczeństwa, jaka dokonała się współcześnie, to przeniesienie akcentu bezpieczeństwa podmiotowego z państwa narodowego, na człowieka (human security), który stał się podstawowym podmiotem bezpieczeństwa.
EN
Changes that are taking place in the contemporary post-modern world also concern nation states. They include the area of sovereignty, in both the internal and external dimension, as well as the scope of power and role of the state. The interdependence of states is growing and, at the same time, the capability of state governments to control economic, social and even political processes is becoming more and more limited. The need for security remains the fundamental part of the collective interest of any community and the basic role of the state. This function cannot be fulfilled by any supranational or international institution, no matter how effective it is. Since the beginning of the 1990s we can observe a process of movement of the centre of state government upwards, toward supranational structures, as well as downwards, to the level of regional and local communities. Undoubtedly, this poses a challenge for the autonomy of the state, statehood and nationality. Nowadays, sovereignty consists rather in the right of the sovereign to decide about the way in which the power coming from him/her is executed, as well as if, and to what extent, it is executed in his/her interest.This has a key significance in the context of the future, in which the ultimate socioeconomic configuration may by created not by states, but by regions. A fundamental change in the understanding and defining of security that has taken place contemporarily consists in shifting the focus of subjective security from the nation state to the human being (human security), who has become the basic subject of security. 

Year

Volume

8

Issue

2

Pages

96-109

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2014_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.