Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 146-160

Article title

Współpraca polsko-niemiecka w europejskich programach integracji społecznej

Content

Title variants

EN
Polish-German Cooperation Within European Social Integration Projects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wprowadziło relacje polsko-niemieckie w nową fazę, którą charakteryzuje bardziej zrównoważone partnerstwo i orientacja na wspólne dla obu państw zagadnienia, także o wymiarze europejskim. Wdrożenie w Polsce mechanizmów gospodarki rynkowej i wspólny rynek unijny spowodowały, że Polacy i Niemcy zaczęli identyfikować podobne problemy społeczno-gospodarcze. Fundusze unijne stały się instrumentem pomocowym w ich rozwiązywaniu, a wielu przypadkach skuteczniejszym, gdy stosowanym w wymiarze transgranicznym. W ramach wspólnych projektów kooperacja polsko-niemiecka nabrała pragmatycznego charakteru. Pojawiła się w niej problematyka integracji społecznej i rynku pracy. Partnerstwo polsko-niemieckie opiera się dziś w większym stopniu na zasadzie równości: projektowanie idei współpracy, środki na jej wdrażanie i odpowiedzialność za realizację stały się możliwe po obu stronach granicy.
EN
Poland’s accession to the EU fostered a new stage in Polish-German relations. They are now informed by a more balanced partnership and the focus on the two countries’ common concerns, including European issues. The launching of market economy mechanisms in Poland and the impact of the EU common market prompted Poles and Germans to identify similar socio-economic problems. The EU funds have turned out to be a useful instrument in addressing them, with the solutions tending to be more effective if implemented transnationally. Within common projects, Polish-German cooperation has grown increasingly pragmatic and developed a focus on social integration and the labour market. The Polish-German partnership is now rooted, more deeply than ever, in the principle of equality: designing collaboration policies, funding their implementation and accountability for their execution can now be evenly distributed on both sides of the border.

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

146-160

Physical description

Dates

published
2019-12-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.