Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 2 | 42-56

Article title

Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski po 1989 roku

Content

Title variants

EN
The Policy of the Government of the Polish Republic Regarding the Diversification of the Ways of Delivering Natural Gas to Poland After Year 1989

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na podstawie przeprowadzonej analizy materiału badawczego ukazano założenia rządowych programów z lat 1990–2014 w zakresie dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski. Skoncentrowano się na różnicach i podobieństwach założeń polityki energetycznej dotyczącej gazu poszczególnych Rad Ministrów RP. Celem artykułu było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie były założenia rządu w zakresie polityki energetycznej państwa w obszarze dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski? oraz Jakie są efekty polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski po 1989 roku, biorąc pod uwagę gaz ziemny? Przeanalizowano w związku z tym koncepcje dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski oraz ukazano przyczyny trudności w ich realizacji przez elity rządzące. Zwrócono uwagę, iż decyzje rządu co do kierunków dywersyfikacji dostaw gazu do Polski wynikały z uwarunkowań politycznych i ekonomicznych. Po 1990 roku polityka rządu w tym zakresie nie przyniosła zamierzonych efektów. Nie doprowadzono do tego, by Polska miała dostęp do zróżnicowanych kierunków dostaw gazu ziemnego. Jest nadal uzależniona od importu gazu z Federacji Rosyjskiej, co ogranicza jej bezpieczeństwo energetyczne.
EN
Based on the analysis of the research material the assumptions of government programmes from years 1990–2014 regarding the diversification of the deliveries of natural gas to Poland were presented. The focus was on differences and similarities of the assumptions of the energy policy regarding the gas of particular Councils of Ministers. The aim of the article was to obtain the answer to the following research questions: What were the government assumptions regarding the energy policy of the state in the area of the diversification of the ways of delivering natural gas to Poland? and What are the effects of the government policy regarding the energy safety of Poland after year 1989 with regard to natural gas? With reference therewith the concepts of diversifying the ways of delivering natural gas to Poland were analysed and the reasons of difficulties in their execution by the governing elites were pinpointed. What was indicated was that the government decisions regarding the ways of delivering natural gas resulted from the political and economic conditions. After year 1990 the government policy did not bring about the expected results. The access of Poland to diverse way of delivering natural gas was not made possible. Poland still depends on the gas import from the Russian Federation, what restricts its energy safety.

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

42-56

Physical description

Dates

published
2019-12-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.