PL EN


2015 | 9 | 2 | 87-100
Article title

Inicjatywa SUCBAS – przykładem współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie nadzoru morskiego

Authors
Content
Title variants
EN
SUCBAS Initiative – an Example of the Cooperation of the Baltic States as Regards Marine Surveillance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z priorytetów współpracy krajów Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie bezpieczeństwa jest stworzenie zintegrowanej sieci nadzoru i monitoringu morskiego poprzez współpracę krajowych systemów. Jej zadaniem jest zapewnienie warunków bezpiecznego korzystania z mórz i ochrona granic morskich UE. Ma to szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi, imigracji, rybołówstwa, ochrony wód morskich przed zanieczyszczeniami, kontroli i egzekwowania przepisów morskich oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Przykładem takiej inicjatywy jest SUCBAS (Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea). Jej celem jest uzyskanie bezpośredniego wpływu na poprawę bezpieczeństwa morskiego krajów sygnatariuszy w aspekcie militarnym, ekonomicznym oraz środowiskowym poprzez zwiększenie świadomości sytuacji morskiej oraz opracowanie koncepcji współpracy, określenie zasad bezpieczeństwa, wymiany informacji oraz pozyskanie rozwiązań technicznych umożliwiających automatyczną wymianę danych.
EN
One of the priorities of the cooperation of the Baltic countries regarding security is the creation of the integrated marine surveillance network and monitoring by the means of the cooperation of domestic systems. Its task is to ensure the conditions of the safe use of sea resources and the protection of marine frontiers. It is particularly important for the protection of sailing, immigration, fishing, sea waters against pollution as well as for the control and execution of sea law and international security. An example of such an initiative may be SUCBAS (Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea). Its aim is to have a direct impact on the improvement of sea security of the signatories’ countries in the military, economic and environmental aspect through rising the awareness of the sea situation and to draw a cooperation concept, establish security rules, exchange information and obtain technical solutions that will make it possible to exchange data automatically.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
87-100
Physical description
Dates
published
2019-12-19
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.