Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 1 | 222-236

Article title

Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku

Authors

Content

Title variants

EN
Protection of External Frontiers of the European Union in the Context of Migration Pressure in 2015

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku stała się najważniejszym zadaniem krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wymogiem jest wprowadzenie zarówno rozwiązań systemowych, jak natychmiastowe podejmowanie efektywnych działań doraźnych z powodu dynamiki i skali zjawiska migracji. Celem artykułu jest omówienie formy ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku oraz przyczyn fiaska dotychczasowej formuły działania UE i jej wyspecjalizowanej agencji FRONTEX. W artykule pokazano, jak fala migracyjna 2015 roku obnażyła słabości instytucjonalne UE, brak solidarności państw członkowskich i podzielenie społeczeństw. Autorka podkreśla, że dalekowzroczne działania UE winny zmierzać do zapobiegania przyczynom imigracji, a nie do usuwania jej skutków. Presja migracyjna 2015 roku doprowadziła do kryzysu i pokazała z niezwykłą siłą, że wprowadzenie w krajach europejskich zasady otwartych granic przyniosło także wiele zagrożeń dla obywateli UE.
EN
The protection of external borders of the European Union in the context of migration pressure in 2015 became the most important task of the European Union. The requirement is to introduce both system solutions as well as an immediate undertaking of effective ad hoc actions against the dynamics and scale of the migration phenomenon. The aim of the article is to discuss the form of protecting the external borders of the European Union in the context of the migration pressure in 2015 and the causes of the fiasco of the so-far formula of the EU actions and its specialised agency FRONTEX. The article shows how the migration wave in 2015 stripped EU institutional weaknesses, the lack of solidarity of member countries and socjety division. The writer emphasises that the EU far-sighted actions should aim at the prevention of immigration causes and not to eliminate its effects. The migration pressure of 2015 resulted in a crisis and remarkably showed that introducing the rule of open frontiers in the European countries brought about also a lot of threats for the EU citizens..

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

222-236

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.