Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 1 | 39-53

Article title

W kierunku nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa – o potrzebie strategicznej refleksji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

Authors

Content

Title variants

EN
Towards the New European Security Strategy – About the Need of a Strategic Reflection in the UE Foreign Affairs and Security Policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy analizy priorytetów strategicznych Unii Europejskiej w aspekcie procesu przygotowania nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Jest próbą nakreślenia kształtu przyszłego dokumentu na podstawie dwóch eksperckich raportów poruszających przedmiotową problematykę. Autor zwraca również uwagę na konsekwencje gwałtownych zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o charakterze hybrydowym i nielegalnej imigracji. Artykuł kończy się podsumowaniem i wskazaniem kwestii wymagających doprecyzowania.
EN
The article concerns the analysis of the European Union strategic priorities in the light of the new European security strategy preparation process. This is an attempt to picture the shape of the future document basing on two expert reports related to the subject matter. The author also draws attention to the consequences of rapid changes in the EU security environment, with particular reference to the hybrid risks and illegal migration. The summary and the indication of issues requiring further clarification conclude the article.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

39-53

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.