Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 229-246

Article title

Menedżer Bezpieczeństwa Informacji (MBI) – interdyscyplinarne wyzwanie edukacyjne administratorów informacji

Content

Title variants

EN
Information Safety Manager – an Interdisciplinary Educational Challenge of Information Administrators

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sprawność zastosowania wiedzy w procesach analizy i oceny zagrożeń, wprowadzanie praktycznych rozwiązań zabezpieczenia gromadzonych zasobów informacji w przedsiębiorstwach i administracji, stały się pożądanymi i poszukiwanymi w potrzebach rynku pracy. Wyrazem tego zainteresowania są liczne ogłoszenia prasowe i internetowe zapraszające potencjalnych kandydatów do współpracy. Dynamicznie rozwijający się system usług elektronicznych powiększył ilość specjalistów branży informatycznej, lecz powstała luka w istotnym czynniku systemu informatycznego – zarządca / administrator. Przewodnią myślą administratorów na różnych płaszczyznach kierowania powinno być pytanie, jak zdefiniować potencjalne zagrożenia oraz w jaki sposób przeciwdziałać tym zagrożeniom. Koncepcja przedstawionego problemu jest materiałem do dyskusji, czy i jak środowisko naukowe oraz szkoły wyższe powinny wspierać kształcenie osób zarządzających systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście zmian prawa krajowego lat 2014–2016 i do 2018.
EN
The efficiency of the use of knowledge in the processes of analysis and evaluation of risks, the introduction of practical solutions to secure collected information resources in enterprises and administration have become a desired and sought-after skill in the needs of the labour market. What proves that this is of great interest are numerous press and internet releases, inviting potential candidates for cooperation. Dynamically developing electronic services system increased the number of IT professionals, but there appeared a flaw in an important factor of the information system of MANAGER / ADMINISTRATOR. The keynote for administrators in various areas of targeting should be the question of how to define potential threats and how to counter them. The concept of the presented problem is to discuss whether and how the scientific and higher education institutions should promote the training of managers of information security management system, in the context of the changes to the national law of the years 2014–2016/2018.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

229-246

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.