Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 298-314

Article title

Bezpieczeństwo: katastrofa lotnicza samolotu CASA C-295 M w Mirosławcu

Authors

Content

Title variants

EN
Security: Catastrophe of Casa C-295 M Airplane in Mirosławiec

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule są prezentowanego rezultaty badań wybranego tragicznego zdarzenia lotniczego w strukturach lotnictwa państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przesłanką do jego zaistnienia, jak dowiedziono w dochodzeniach wyjaśniających przeprowadzonych przez Komisje Badań Wypadków Lotnictwa Państwowego, były między innymi, kardynalne błędy szkoleniowe wynikające z nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami załogi (CRM Crew Resources Management). Szersze analizy czynnika ludzkiego w operacjach lotniczych prezentują (R. Makarowski, T. Smolicz, 2012). Błędy w zarządzaniu i ich skutki kwalifikują się niejednokrotnie jako nadzwyczajne sytuacje kryzysowe w wyniku śmierci osób zajmujących kluczowe stanowiska związane z zarządzaniem Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Państwem. Badania dotyczyły prawidłowości systemu zarządzania, jakości szkolnictwa, efektywności szkoleń i skuteczności doskonalenia personelu latającego lotnictwa państwowego oraz zadań wykonywanych w warunkach szczególnych, ekstremalnych i niestandardowych, jakimi cechują się operacje lotnicze wykonywane przez lotnictwo państwowe.
EN
This article presents the results of research in the field of selected air tragic accidents that occurred in the State Aviation of the Republic of Poland. The key premises for the accident, as demonstrated in the investigation report carried out by the SCAAI – State Commission on Aircraft Accidents Investigation were training errors resulting from irregularities in crew resource management (CRM Crew Resources Management). Broader analysis of the human factor in air operations is presented by R. Makarowski, T. Smolicz, 2012. Errors in management and their effects are eligible often as extraordinary crises as a result of the death of the VIPs appointed on key positions related to the management of the armed forces of the Republic of Poland and the State. The study focused on the reliability of the management system, the quality of education, the effectiveness of the training and the effectiveness of the improvement of personnel flying State Aviation and the tasks carried out in the special and extreme conditions, different from those which were set up in STANAGs which are specific for mission assigned for air operationscarried out by State Aviation.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

298-314

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.