PL EN


2017 | 11 | 1 | 65-80
Article title

System bezpieczeństwa cybernetycznego państw europejskich. Analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
The System of Cybernetic Security of European States. Comparative Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ensuring cybernetic security is currently one of the most crucial tasks of a state. The character of threats coming from the infosphere makes it impossible to fully protect the cybernetic resources of a state and a citizen. What is realistic, however, is the creation of a protection system, concentrated on eliminating the possibilities of an effective attack for IT systems and networks. Therefore, it should be assumed that the solutions implemented by states do not guarantee full cybernetic security, but they decide on its level. It is reasonable, then, to indicate the characteristic features of national systems of cybernetic protection as solutions that show the state’s way of reacting to this type of threats, especially in the context of conditions, which determine the way of its design and functioning.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa cybernetycznego jest obecnie jednym z najistotniejszych zadań państwa. Specyfika zagrożeń w infosferze powoduje, że niemożliwa jest pełna ochrona zasobów cybernetycznych państwa i obywatela. Realne jest natomiast stworzenie systemu ochrony, skoncentrowanego na niwelowaniu możliwości skutecznego ataku na systemy i sieci IT. Przyjąć więc należy, że rozwiązania wdrażane przez państwa nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa cybernetycznego, jednak decydują o jego poziomie. Zasadne jest zatem wskazanie cech charakterystycznych narodowych systemów ochrony cybernetycznej jako rozwiązań ukazujących sposób reakcji państwa na tego typu zagrożenia, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań, jakie determinują sposób jego budowy i funkcjonowania.
Keywords
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
65-80
Physical description
Dates
published
2019-12-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.