Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 138-146

Article title

Bezpieczeństwo edukacyjne w Polsce – aspekty prawne

Content

Title variants

EN
Educational Security in Poland – Legal Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Coraz bardziej pożądanym dobrem w obecnych czasach staje się bezpieczeństwo indywidualne oraz zbiorowe. Fundamentalną powinnością państwa jest zapewnienie tego bezpieczeństwa. Świadomość społeczna oraz indywidualna w tym obszarze jest coraz większa, a świat oczekuje systemowych rozwiązań. O bezpieczeństwie można mówić na wiele sposobów: jako bezpieczeństwo zbiorowe, indywidualne, państwowe, narodowe, finansowe, energetyczne itp. Nawet ponadnarodowe instytucje poświęcają wiele uwagi bezpieczeństwu. Skala zagrożeń oraz rozmiar zatroskania tymi zagrożeniami każą rozpoczynać edukację w tym zakresie jak najwcześniej; uświadamiać młodych ludzi o zagrożeniach oraz uczyć ich jak radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych już od najmłodszych lat. Omawiane postępowanie jest słuszne oraz racjonalne zarówno z etycznego, jak również pedagogicznego punktu widzenia. Przynosi również wymierne efekty społeczne i wydaje się powszechnie akceptowaną, trwałą tendencją. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom oraz nieuchronnym zmianom w tej kwestii, kolejna reforma edukacyjna wprowadziła edukację dla bezpieczeństwa do obowiązkowego kanonu nauczania na III etapie edukacyjnym (Dz. U. z 15.01.2009 r., Nr 4, poz. 17). Gimnazjalista w metodycznie spójny oraz uporządkowany sposób będzie się uczył, jak budować elementarne bezpieczeństwo: swoje, swoich bliskich, kolegów oraz innych – potencjalnych ofiar zagrożeń i zdarzeń kryzysowych. Prawdopodobnie nie jest to ostatnie słowo zinstytucjonalizowanych zabiegów państwa polskiego o wysoki poziom przygotowania młodego człowieka – oraz obywatela – do szczęśliwego, dojrzałego, a także bezpiecznego życia. Pewne przesłanki znajdują się także na niższych szczeblach edukacji. Są one realizowane przez osoby o różnym przygotowaniu w tej dziedzinie, jeszcze rozproszone, istotne jednak, iż się pojawiają. Tak zaczyna się każda poważna zmiana jakościowa (Słoma, 2009, s. 3). Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad prawnych bezpieczeństwa edukacyjnego w Polsce. Zawarto takżeregulacje związane z edukacją jako procesem zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa. 
EN
Individual and collective security are becoming more and more sought after in this day and age. The fundamental duty of the state is to ensure this security. Social and individual awareness in this area is increasing and the world expects systemic solutions. Safety can be said in many ways: as collective security, individual, national, national, financial, energy, etc. Even transnational institutions pay much attention to security. The scale of threats and the extent to which they are threatened by these threats require that education be started as early as possible; educate young people about hazards and teach them how to deal with dangerous situations from an early age. The proceedings are just and reasonable, both from an ethical as well as pedagogical point of view. It also brings tangible social effects and seems to be a generally accepted, lasting trend. In response to social needs and the inevitable changes in this issue, another educational reform introduced safety education into the compulsorycanon of education in the third stage of education1. Middle school students in a methodically consistent and orderly way will learn how to build elementary security: their, their loved ones, colleagues and others – potential victims of hazards and crises. Probably not the last word of the institutionalized Polish state of affairs for the high level of preparation of a young man – and a citizen – for a happy, mature and safe life. Certain premises are also found at the lower levels of education. They are implemented by people with different backgrounds in the field, yet scattered, but important that they appear. So every serious qualitative change begins. The aim of this study was to present legal principles of educational safety in Poland. There are also regulations related to education as a process of gaining knowledge about safety.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

138-146

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.