Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 23-35

Article title

Współczesny terroryzm narzędziem działań hybrydowych i wyzwaniem dla bezpieczeństwa współczesnego świata

Content

Title variants

EN
Modern Terrorism as an Instrument of Hybrid Activities and a Security Challenge of the Modern World

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny terroryzm stał się w ostatnich latach synonimem strachu i niepewności jutra. W niektórych kręgach społecznych i politycznych nie rozważa się już pytania „czy” a „kiedy” przeprowadzony zostanie kolejny atak. Autorzy starają się porównać znany terroryzm, z końca XX wieku i obecny. W artkule poruszają kwestię terroryzmu jako narzędzia do osiągnięcia celów zwłaszcza politycznych. Mając na uwadze, że brak jest jednoznacznie określonego aktora/ów sterujących współczesnym terroryzmem a cele strategiczne są rozmyte, w związku z powyższym działania te można zakwalifikować do działań hybrydowych. Autorzy również próbują wskazać potrzebę przeciwdziałania współczesnemu terroryzmowi, analizując bardziej przyczynę jego istnienia niż koncentracji wysiłków na walce ze skutkami.
EN
Modern terrorism has recently become a synonym of fear and insecurity. In some social and political circles, the question of whether another terrorist attack will be carried out, is no longer considered. The authors try to compare the terrorism of the late twentieth century and the present one. In this article they touch the issue of terrorism as a tool to achieve a goal, especially a political one. Bearing in mind that there is no clearly identified actor (or actors) that controls modern terrorism and the strategic objectives are fuzzy, those actions are eligible for hybrid activities. The authors also try to point out the need of preventing contemporary terrorism by a better analysis of of the reason for its existence than the concentration of efforts on combating the effects.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

23-35

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.