Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 2 | 57-68

Article title

Parlamenty narodowe w Europie i ich uprawnienia w zakresie operacji międzynarodowych. Przypadek Niemiec

Content

Title variants

EN
The Role of National Parliaments in Making Decisions on International Operations. The Case of Germany

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Uprawnienia tych parlamentów narodowych, które dysponują możliwościami współdecydowania o udziale sil zbrojnych w operacjach wojskowych nie są identyczne. Istotą procedur decyzyjnych w demokratycznych warunkach ustrojowych jest uregulowane współdziałanie władzy wykonawczej z władzą ustawodawczą. Świadczy to o demokratycznym charakterze państwa i jego wiarygodności jako partnera. Jakość współdziałania sojuszników zależy od sprawnego udostępniania przez nich zdolności militarnych, a zatem także od efektywnego procesu decyzyjnego w poszczególnych krajach. Zależność między zasadą kontroli parlamentu nad sprawami wojskowymi a koniecznością sprostania zobowiązaniom sojuszniczym jest widoczna szczególnie w przypadku Niemiec, dysponujących procedurami decyzyjnymi w zakresie użycia siły militarnej, które cechują silną partycypację władzy ustawodawczej. Aktywne zaangażowanie Niemiec w operacjach militarnych podlega aprobacie Bundestagu. Specjalna komisja Bundestagu odpowiadała za usprawnienie procesu decyzyjnego. Komisja zaproponowała, aby roczny raport dotyczył oceny zdolności Bundeswehry do kooperowania z sojuszniczymi siłami zbrojnymi i zapowiedziała, że zgoda Bundestagu na operacje nie będzie obejmowała konieczności autoryzowania obecności żołnierzy w wielonarodowych centrach dowodzenia/sztabach NATO i samolotach AWACS, o ile nie będą one zlokalizowane na obszarach konfliktu.
EN
Not every national parliament vested with the authority to partake in decisions to deploy armed forces in military operations enjoys identical powers. In essence, democratic decision-making procedures govern collaboration between the executive and legislative branches of government. Having such procedures in place is a test of the democratic nature of a state and a prerequisite for its credibility as an international partner. The quality of collaboration among allies depends on their efficiency in deploying military force. It is therefore vital that each participating country be able to make its decisions effectively. The connection between the principle of parliamentary control over military matters and the need to deliver on alliance obligations is evident in Germany whose procedures on the use of military force envision a strong involvement on the part of legislative authorities. Germany’s active involvement in military operations is subject to the Bundestag’s approval. A special Bundestag committee has been put in charge of streamlining the decision-making process. The committee has proposed that annual reports be filed on the Bundeswehr’s capacity to cooperate with allied armed forces and announced that Bundestag’s consent for operations will not be required to authorize the posting of soldiers in multinational command centers of NATO and crews of AWACS’s as long as they are not located in conflict areas.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

57-68

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.