Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 2 |

Article title

Rozwój polskiego prawodawstwa w zakresie badań lekarskich w sporcie jako aspektu wpływającego na poziom bezpieczeństwa w sporcie

Content

Title variants

EN
Development of Polish Legislation in the Field of Medical Examinations in Sport as an Aspect Affecting the Level of Safety in Sport

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przeprowadzana została analiza i ocena przemian polskich regulacji prawnych z zakresu badań lekarskich w sporcie jako jednego z najważniejszych aspektów wpływających na zagwarantowanie bezpieczeństwa osób uprawiających określone dyscypliny sportowe. Szczególna uwaga została poświęcona ocenie współczesnych rozwiązań w przedmiocie badań lekarskich, wynikających z procesu ewaluacji jaka w tej materii nastąpiła na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Rozważania zostały poparte analizą porównawczą zmian jakie kolejno zachodziły w związku z działaniami mającymi za zadanie zminimalizowanie ryzyka wystąpienia potencjalnego zagrożenia zdrowia, a nawet życia sportowca uprawiającego określoną dyscyplinę sportu. Autor wskazuje jak w poszczególnych okresach drugiej połowy XX wieku oraz na początku XXI wieku kształtowały się regulacje w przedmiocie badań lekarskich w sporcie. Ma to na celu stworzenie całościowego obrazu, którego analiza pozwala ocenić w sposób systemowy pozytywny wpływ aktualnych rozwiązań prawnych na stopień bezpieczeństwa sportowców w przedmiotowej materii.
EN
The article analyzes and evaluates the changes in Polish legal regulations in the field of medical examinations in sport as one of the most important aspects affecting the assurance of the safety of people practicing specific sports. Particular attention has been devoted to the assessment of modern solutions in the field of medical examinations, resulting from the evaluation process that has taken place in this matter over the last few decades. The considerations were supported by a comparative analysis of changes that took place in connection with activities aimed at minimizing the risk of potential health risk and even the life of an athlete practicing a specific sport. The author indicates how in particular periods of the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century regulations on medical examinations in sport were shaped. This is to create a holistic image whose analysis allows to assess in a systematic manner the positive impact of current legal solutions on the level of safety of athletes in the subject matter.

Year

Volume

13

Issue

2

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.