PL EN


2019 | 13 | 2 |
Article title

Impact of the 2008-2009 Financial Crisis on Democratisation Processes in the European Union

Content
Title variants
PL
Wpływ kryzysu finansowego 2008-2009 na procesy integracyjne w Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie wpływu kryzysu gospodarczego na poziom w państwach Unii Europejskiej. Autor wykorzystał metodologię Economist Intelligence Unit, która analizuje indeks demokracji w latach 2006-2017. Opiera się na pięciu kategoriach: proces wyborczy i pluralizm; swobody obywatelskie; funkcjonowanie rządu; udział polityczny; i kultura polityczna. Opierając się na wynikach szeregu wskaźników każde państwo zostało sklasyfikowane jako jeden z czterech rodzajów reżimu: pełna demokracja; wadliwa demokracja; system hybrydowy; i reżim autorytarny. W artykule autorka stara się zidentyfikować mocne i słabe strony państw UE, wskazując na wpływ wartości demokratycznych na ich rozwój gospodarczy. Ponadto w pracy określono najbardziej charakterystyczne i najistotniejsze cechy wartości demokratycznych.
EN
The aim of the article is to research an influence decrease of economic growth to democracy index in the European Union. The author applies the Economist Intelligence Unit methodology which examines the Democracy Index from 2006 to 2017. It is based on five categories: electoral process and pluralism; civil liberties; government functioning; political participation; and political culture. Based on the results of a number of indicators, each country is then itself classified as one of four types of regime: full democracy; flawed democracy; hybrid regime; and authoritarian regime. In the article, the author tries to identify the EU countries’ strengths and weaknesses which determinate the EU’s economic growth. In conclusion, it was shown the most characteristic and the most important properties of democratic values.
Year
Volume
13
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2019_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.