Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 |

Article title

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jako miejsce o wielu znaczeniach

Content

Title variants

EN
The psychological-pedagogical counselling centre and its multiple meanings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W refleksji pedagogicznej coraz częściej pojawia się tematyka przestrzeni i miejsca nie tylko jako ich opis, ale też wydobywanie sensu nadawanego im przez użytkowników. Przestrzenie stają się miejscami, którym sens i znaczenie nadają ludzie w swoich doświadczeniach, oczekiwaniach i osobistych przeżyciach. Niniejszy artykuł jest kontynuacją dotychczasowych analiz poradoznawczych i dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznej jako miejsca wielu praktyk i nadawanych im różnych znaczeń. Chcę w nim zwrócić uwagę na fizyczną lokalizację poradni, miejsce uczenia się obu podmiotów interakcji, zwłaszcza uczenia się rodziców w relacji z doradcą. Jak wynika z badań i codziennych obserwacji poradnictwo uprawiane w tej placówce to nie tylko szczera i spontaniczna pomoc i porada, ale też miejsce i „instrument” segregacji, etykietowania, zagrożenia manipulacją, to obszar niejednoznaczności działań doradców. Zarządzanie zaś placówką zgodnie z określonymi procedurami i asymetryczność relacji w sytuacji poradniczej są dowodem obecności władzy, która bywa różnie odbierana i wielorako interpretowana przez osoby poszukujące pomocy. Niewątpliwie poradnia jest to też miejsce pracy doradców, w którym magia splata się z rzeczywistością. Lokalizacja i przestrzeń poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowi zarówno o jakości miejsca pomagania, jak i o jej prestiżu, o tym, jak ważny jest to element środowiska wychowawczego, które jest współtworzone przez doradców i osoby korzystające ze specjalistycznej pomocy. W niniejszym artykule poddaję analizie wybrane aspekty przestrzeni i miejsca poradni w odniesieniu do placówek zlokalizowanych na terenie średniej wielkości miasta.
EN
Space and place, as well as the meanings invested in them, have recently been attracting increasingly more attention in thinking on education. In people’s experiences, expectations and attitudes, spaces turn into places which have senses and meanings attributed to them. This article continues the counsellogical examination of the psychological-pedagogical counselling centre as a place where various practices unfold and are made sense of. I look into the physical location of the centre as a setting in which two subjects of the interaction engage in learning, thereby focusing in particular on the learning of parents in their relationship with the counsellor. Both research and everyday observations imply that counselling performed at the centre not only entails candid and spontaneous help and guidance-provision but also serves as a site and an “instrument” of segregation, labelling and manipulation – a space of ambiguity of counselling intervention. Managing the centre in conformity to procedures in force and the asymmetry of relations in the counselling situation evidence the impact of power, which help-seekers tend to perceive and interpret in a variety of ways. Undoubtedly, the centre is also counsellors’ workplace, in which magic and reality interweave. The location and the space of the psychological-pedagogical counselling centre determine both the quality and the prestige of the locus of help-provision. They determine also its relevance as an element of the educational setting co-created by the counsellors and the help-users. This article is an attempt to analyse selected aspect of the space and place of the centre in a mid-sized town.

Year

Volume

3

Physical description

Dates

published
2020-01-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2014_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.