Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 52-63

Article title

(Meta)analityczna wartość założeń teorii kariery – przyczynek do dyskusji na temat teorii konstrukcji kariery Marka L. Savickasa

Content

Title variants

EN
The (meta)analytic value of career theory tenets: A contribution to the discussion on Mark L. Savickas’s theory of career construction

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka w artykule akcentuje, iż zasadnicze znaczenie ma status poznawczy teorii, która pozwoliłaby na zrozumienie zjawiska przyspieszenia historycznego, a w tym kontekście dynamiki zmian w świecie karier. Zjawisku rozwoju kariery można się analitycznie i interpretacyjnie przyglądać z różnych perspektyw teoretycznych o odmiennych założeniach konceptualnych. W tym kontekście, co podkreśla autorka, problemem rzeczywiście istotnym jest potrzeba generowania nowych podejść, które przekroczą granice określane przez cząstkowe paradygmaty. Wskazuje na potrzebę wyrazistości teorii kariery, która mogłaby przyczynić się do stworzenia wspólnych punktów odniesienia dla środowiska badaczy kariery. Przedmiotem szczególnych analiz stała się teoria konstruowania kariery Marka L. Savickasa jako odpowiedź na pytanie: o możliwe teoriopoznawcze podejście służące wyjaśnieniu szerokiego spektrum procesów odpowiadających za „organizowani różnorodności” wzorów karier w obrębie zglobalizowanego, współczesnego społeczeństwa. Propozycja Savickasa odzwierciedlająca konstruktywistyczne spojrzenie na rozwój kariery jest ciekawa poznawczo, bowiem zachowania zawodowe i ich rozwój są rozpatrywane procesualnie, z uwzględnieniem ich organizowania w sposób holistyczny.
EN
The article emphasises that an essential factor is the cognitive status of a theory which would help understand the dynamics of historical acceleration and related changes in the world of careers. Career development can be discussed in various analytical and interpretive theoretical frameworks underpinned by different conceptual tenets. In this context, the major challenge is to generate new approaches which would go beyond the boundaries defined by partial paradigms and contribute to formulating a clear career theory, providing a common point of reference for the community of career researchers. Mark Savickas’s career construction theory is analysed as a candidate for an epistemological approach to explain a wide range of processes involved in “organising a diversity” of career patterns within contemporary globalised society. Savickas’s approach, reflecting the constructivist view on career development, is cognitively interesting because it considers vocational behaviours and their development in a processual way, including their holistic organisation.

Year

Volume

4

Pages

52-63

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2015_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.