PL EN


2015 | 4 | 106-117
Article title

Wartości emancypacyjne szkoły a projekty włączające ideę Uczenia się Opartego na Pracy: jednomyślność czy sprzeczność?

Content
Title variants
EN
School’s liberating values and Initial VET that incorporates: Work Based Learning: a contradiction?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze strony organizacji europejskich płynie wyraźna sugestia odnośnie do rozwoju programów edukacji i szkolenia zawodowego (VET – Vocational Education and Training – Uczenie się w kształceniu i szkoleniu zawodowym), które przyjmują ideę równoległego uczenia się opartego na pracy w przedsiębiorstwach (WBL – Work Based Learning). W niniejszym tekście analizowana jest rola szkoły zawodowej funkcjonującej w ramach takich programów. Powstaje pytanie, w jakim stopniu – znajdując się w takiej relacji – partnerska szkoła może utrzymać swoją pedagogiczną rolę i może wspierać rozwój wartości emancypacyjnych (liberating). Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przeanalizowania odpowiedniej literatury. Odnośnie do pedagogicznej roli szkoły studium to pokazuje, że nie może być ona w pełni rozwijana w ramach tzw. podwójnego systemu (dual system). Dominująca obecnie logika rynku pracy utrudnia bowiem krytyczne podejście do instytucji społecznych oraz struktur produkcyjnych. Jednakże zamiar emancypacyjny szkoły oraz przygotowanie uczniów do krytycznego podejścia w poznawaniu życia codziennego, w tym życia zawodowego, potencjalnie mogą być realizowane w ramach połączonych programów wówczas, gdy szkoła odgrywa rolę ważnego partnera i swoistego koordynatora. Na zakończenie tego artykułu zostaną więc wysunięte pewne propozycje ułatwienia współpracy między szkołą a przedsiębiorstwem w ramach owych wspólnych programów.
EN
A clear incitation is provided from European organizations, for the development of vocational education and training (VET) programs which adopt the idea of parallel work based learning (WBL) in enterprises. In the present work the role of vocational school within the framework of such programs is analyzed. The question is to what degree the school partner can maintain its pedagogical role and can support the development of liberating values within this partnership. For this purpose relative bibliography is searched and discussed. Regarding the pedagogical role of school, this study shows that this cannot be fully developed within the framework of the so called ‘dual system’ as the logic of the labor market prevails, thus hindering the critical approach of social institutions and production structures. However school liberating intent and student preparation for critical re-entry into an examination of everyday life including vocational life can potentially be realized in joint programs when the school adheres to the role of the important partner, that of the coordinator. Some suggestions to facilitate school-company cooperation within the framework of joint programs, conclude this paper.
Year
Volume
4
Pages
106-117
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2015_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.