PL EN


2016 | 5 |
Article title

Zrównoważony rozwój i godna praca – centralne idee poradnictwa kariery i Life Design przedmiotem międzynarodowej debaty. O nową semiotechnikę poradnictwa

Authors
Content
Title variants
EN
Sustainable growth and decent work as central ideas of career counseling and life design in an international debate: For a new semio-technique of counseling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest autorską prezentacją zagadnień, podjętych na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Konstruowanie kariery i życia (Life Design) na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy”, zorganizowanej we Wrocławiu przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europan Society for Vocational Designing and Carrer Counseling w dniach 6–8 czerwca 2016 roku. Autorka artykułu przywołując tezy konferencyjnych wystąpień, zwraca uwagę na trzy dominujące obszary tematyczne, tj.: (1) Przyśpieszony, niezrównoważony rozwój gospodarczy i jego skutki; (2) Godna praca, czym właściwie jest i jakie ma znaczenie?; (3) Działania w ramach poradnictwa w konstruowaniu kariery i życia na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy. Część pierwsza artykułu, mająca charakter wprowadzający i tworząca tło dla dalszych rozważań, ukazuje społeczne i gospodarcze skutki niezrównoważonego rozwoju. Druga część traktuje o godnej pracy i podejmowanych działaniach mających na celu stworzenie warunków łatwiejszej dostępności do pracy. Zostały także zaprezentowane wyniki międzynarodowych badań dotyczących znaczenia pracy w życiu człowieka. W części trzeciej artykułu zaprezentowano dyskusję dotyczącą współczesnego (postmodernistycznego) paradygmatu poradnictwa kariery Life Design i stopnia jego recepcji w praktyce poradniczej. W zakończeniu artykułu zawarto wnioski będące już przesłaniami dla przyszłej praktyki poradniczej.
EN
This article reflects on the issues discussed at the International Conference Career and Life Design Interventions for Sustainable Development and Decent Work, organized jointly by the UNESCO Chair on Lifelong Guidance and Counseling (Institute of Pedagogy, University of Wroclaw) and the European Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC) in Wroclaw, Poland, on 6–8 June, 2016. Citing the arguments advanced in the conference presentations, the author focuses on three dominant themes, i.e., the accelerated unsustainable growth and its ramifications; the concept of decent work; and career and life design interventions for sustainable development and decent work. Corresponding to the conference’s first thematic block, the opening part of the article serves as an introduction outlining a background for further discussion and listing the social and economic consequences of unsustainable development. The second part examines the idea of decent work and measures for facilitating access to work. The third part explores Life Design, i.e., the contemporary (postmodern) paradigm of career counseling, and its reception in counseling practice. In conclusion, implications for future career counseling practice are proposed.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2016_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.