Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 |

Article title

Ewolucja potrzeb i kontekstów rozwoju transnarodowego poradnictwa zawodowego

Authors

Content

Title variants

EN
Evolution of needs and contexts of development in transnational vocational counselling

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia transnacjonalizm i transnarodowe migracje zarobkowe jako nowy kontekst rozwoju poradnictwa zawodowego. Zakłada się, że kultury prefiksów stanowią obecnie najważniejszy globalizacyjny kontekst ewolucji transnarodowego poradnictwa zawodowego w Polsce i w Unii Europejskiej. Idea międzynarodowej mobilności pracy była przez długi czas w UE źródłem optymizmu odnośnie do jej celów pomyślnego rozwoju, jak i konsolidacji politycznej. Meandry wdrażania w życie ideologii TPZ z czasem ewoluowały zarówno w pozytywnym kierunku, jak i w kierunku rozwiązań kontrproduktywnych. Przykładem tendencji pierwszego rodzaju jest opracowanie europejskiego programu studiów podyplomowych TPZ. Z kolei przykładem ewolucji tendencji negatywnych jest rozwój geopolityki poradnictwa zawodowego w kontekście kultury prefiksów i międzynarodowej konkurencji na rynkach pracy. W artykule omawiane są też polskie nadzieje i niepokoje związane z TPZ w perspektywie takich zagadnień, jak poświadczanie kwalifikacji migrantów czy Brain-Drain i Brain-Gain.
EN
This paper discusses transnationalism and transnational economic migration as a new context of vocational counselling development. It is assumed that prefix cultures are the most important globalizational context of transnational vocational counselling development in Poland and the European Union. The idea of international labor mobility was, for a long time in the EU, a source of optimism related to prosperity and political consolidation. The meanders of introducing TVC evolved, in time, towards a positive as well as counterproductive direction. The former is exemplified by establishing a European post-graduate TVC studies program, whereas the latter, negative tendencies, can be exemplified by the growth of vocationalcounselling geopolitics in the context of prefix cultures and international competition on labor markets. The paper also discusses Polish hopes and fears regarding TVC, specifically certifying migrant qualifications as well as Brain-Drain and Brain-Gain.

Year

Volume

6

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2017_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.