PL EN


2018 | 7 |
Article title

Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i szczegółowe oraz podstawy interwencji poradniczych

Authors
Content
Title variants
EN
Employability guidance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Całość interwencji w postaci poradnictwa i orientacji zawodowej ma na celu pomóc każdej osobie w odnalezieniu odpowiedzi na podstawowe/generyczne pytanie stawiane w „płynnych społeczeństwach”: przez jakie aktywności życiowe można nadać sens i perspektywy swojemu życiu? Przez cały XX wiek ten problem był ujmowany w języku uwzględniającym dominację systemów organizacji pracy i wymiany jej wytworów (czego przykładem może być pytanie: jaki zawód będzie mi odpowiadać?). Pomaganie w poradnictwie stawało się w ten sposób doradztwem dotyczącym zatrudnienia, którego celem było wprowadzenie w aktualny świat pracy, co ostatecznie miało zapewniać trwały wzrost gospodarczy. Doradztwo to opiera się na metodologiach, które różnią się od siebie w zależności od funkcji i miejsca (czasami zerowego), jakie zajmują w nich wiedza naukowa i koncepcje interwencji. W kontekście global nego kryzysu, jaki dotknął cały ekosystem pod koniec XX wieku, pojawiły się wątpliwości co do trwałości obecnie dominujących form organizacji i podziału produktów pracy. W konsekwencji zaczęły się rozwijać interwencje pomocyw poradnictwie Life Design, które prowadzą do pomagania jednostkom w odnalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytanie przewodnie (a nie na jego różne translacje). Można jednak zastanawiać się, w jakim stopniu może się toprzyczynić do zwiększenia zdolności ich udziału w realizacji rezolucji pod hasłem „Zmienić świat”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku.
EN
In modern societies, the goal of career and life design interventions is to help each individual respond to the following generic issue: “By what kind of active life might I give meaning and a perspective to my existence?”. Throughout the 20th century, this question has been frequently translated into the language of dominant systems of work organization and exchange (for example, “What occupations or professions would be right for me?”). Career and life design interventions were thus transformed into employability guidance, whose determined objective was an inclusion into the current world of work (in line with the final purpose of sustained economic growth). This guidance used methodologies that varied depending on the role (sometimes zero) played by scientific knowledge in their design. In the context of global crises of the end of the 20th century affecting our ecosystem, a doubt has gradually emerged about the durability of the currently dominant forms of work organization and exchange. As a result, life design interventions geared towards helping people respond to the generic issue of counselling (not to its various translations) have begun to develop. Nevertheless, one can wonder to what extent they can contribute to the achievement of the resolution adopted by the UN General Assembly in 2015, entitled: “Transforming our world”.
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
2019-12-25
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2018_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.