Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7 |

Article title

Jakie interwencje w poradnictwie kariery i konstruowania życia mogą przyczynić się do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju?

Authors

Content

Title variants

EN
What career and life design interventions may contribute to global, humane, equitable and sustainable development?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Większość interwencji w poradnictwie, które zostały zaprojektowane pod koniec XIX wieku, ograniczała się do prowadzenia jednostek w kierunku zatrudnienia. Biorąc pod uwagę skalę współczesnych kryzysów (zagrożenia dlanaszego ekosystemu, zwiększona nierówność majątkowa, deficyt godnej pracy, masowa emigracja itp.) wywołanych obecnymi formami organizacji i wymiany produktów pracy, należy teraz opracować interwencje wspierające budowanie aktywnego życia, przyczyniając się tym do globalnego, humanitarnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. Ich cele byłyby zgodne z programami głównych organizacji międzynarodowych (w tym Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku). Odnosiłyby się one do fundamentalnego imperatywu etycznego: „kierowanie swoim aktywnym życiem w taki sposób, aby przyczyniało się ono do dobrego życia z innymi i dla innych, w instytucjach sprawiedliwych, zapewniając trwałość autentycznie ludzkiego życia na Ziemi”. Z tego imperatywu można wywnioskować zasadę subsydiarności (pomocniczości) ekologicznej polegającą na nadaniu priorytetu lokalnym lub regionalnym produkcjom, które mają niższy wskaźnik ekologicznych zanieczyszczeń niż produkcja bardziej odległa. Interwencje te przybrałyby formę nowej edukacji zorientowanej na młodzież, warsztatów dla zespołów pragnących stworzyć systemy lokalnych wymian i dialogów doradczych wspierających refleksje pojedynczych osób na temat budowania aktywnego życia, opartego na takich zasadach etycznych. Jednakże taki program może być w pełni udany tylko wtedy, gdy będzie wspierany przez instytucję prawa międzynarodowego, regulującego kwestie pracy i wymiany jej produktów.
EN
Most of the career and life design interventions designed since the end of the 19th century were only employability guidance. Given the extent of contemporary crises (threats to our ecosystem, increased wealth inequality, decentwork deficit, mass emigration, etc.) produced by the current forms of work organization and exchange, interventions supporting the design of active lives, contributing to global, humane, equitable and sustainable development,must now be created. Their objectives would stand in accordance with the programmes of major international organizations (notably the UN 2030 Agenda for Sustainable Development). They would refer to the fundamental ethicalimperative of “directing one’s active live in such a way that it helps all human beings to live well, with and for others, in just institutions, ensuring the permanence of genuine human life on Earth”. From this imperative one may derive a principle of ecological subsidiarity consisting of giving priority to local or regional productions having a smaller ecological footprint than more distant ones. These interventions would take the form of a new career education for young people, workshops for collectives wishing to establish local exchange systems and counselling dialogues supporting the reflections of individuals on their construction of active lives based on such ethical principles. Such a programme, however, can only succeed if it is supported by the institution of an international law regulating the issues of work and exchange of its products.

Year

Volume

7

Physical description

Dates

published
2019-12-25

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2018_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.