Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7 |

Article title

Ku dialogicznej więzi w poradnictwie humanistycznie zorientowanym

Content

Title variants

EN
Towards a dialogical bond in a humanistic-oriented counseling

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zjawisko dialogu w relacji pomocowej opisywane jest z wielu perspektyw. Najczęściej można trafić na teksty praktyczno-instruktażowe, które w swoim założeniu mają doskonalić warsztat komunikacyjny specjalistów, czyli podpowiadać im, co należy lub co można robić w tym obszarze, czego nie wolno lub nie należy czynić, jak zwiększyć zasięg oddziaływań na klienta i jak stać się skutecznym doradcą, terapeutą, mediatorem. W swoim tekście chcę zwrócić uwagę na głębsze znaczenie dialogu poradniczego. Celem tego artykułu jest zatem przekierowanie uwagi Czytelnika z technicznego wymiaru komunikacji na budowanie więzi dialogicznej w relacji poradniczej. Drugim celem jest pobudzenie wrażliwości doradców na dialog, rozumiany jako spotkanie dwóch podmiotów i zachęcenie ich do krytycznego przyjrzenia się swojej postawie oraz rezultatom prowadzonych praktyk pomocowych. Strukturę tekstu wyznaczają pewne tezy, które ukazują sens spotkania poradniczego w ujęciu fenomenologiczno-dialogicznym.
EN
The phenomenon of dialogue in a counseling relationship is described from many perspectives. Most often, you can find practical and instructional texts, conceived to improve the specialists’ communication skills or prompt them as to what they ought to do or what they can do in this area, what they must not or should not do, how they can increase the range of impact on the client and how they can become an effective counselor, psychotherapist, mediator. In my article, I want to draw reader’s attention to the deeper meaning of the counseling dialogue. The purpose of this article is, therefore, to redirect the reader’s attention from the technical dimension of communication to building a dialogical bond in a counseling relationship. The second goal is to stimulate the counselors’ sensitivity to dialogue, understood as a meeting of two subjects, and to encourage them to critically look at their attitude and the results of their help practices. The structure of the text reflects statements that show the meaning of a counseling meeting in phenomenological-cum-dialogical terms.

Year

Volume

7

Physical description

Dates

published
2019-12-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2018_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.