Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 |

Article title

Homo consultans – szansa czy problem dla poradnictwa?

Content

Title variants

EN
Homo consultans: An opportunity for or a predicament of counselling?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Uczestniczenie w zinstytucjonalizowanym poradnictwie, które pojawiło się wraz z rozwojem przemysłu i powstawaniem różnych organizacji społecznych w początkach XX wieku, podlegało zmianom, jakie dotyczyły życia społecznego, ekonomicznego i kultury. W związku z tym można wyróżnić kolejno pojawiające się typy osób radzących się: pacjenta, klienta, homo consultansa, kierujących się odmiennymi intencjami w nawiązywanych relacjach poradniczych. Współczesny homo consultans jest swoistą hybrydą mieszczącą w sobie zarówno osoby zasięgające porady w sposób tradycyjny, te, które są „atakowane” poradami, choć ich nie oczekują, ludzi obserwujących korzystanie z porad przez innych, jak i tych, którzy mogą być od porad uzależnieni – „poradoholików”. Ta złożona sytuacja zdaje się zarówno otwierać nowe możliwości, jak i stwarzać problemy natury organizacyjnej i etycznej organizatorom i doradcom zatrudnionym w zinstytucjonalizowanym poradnictwie.
EN
Participation in institutional counselling, which emerged alongside the development of industry and the establishment of various social organisations in the early 20th century, has evolved under the influence of changes in social, economic and cultural life. In this context, a chronological sequence of three counselee types can be identified, including: the patient, the client and homo consultans, each of them guided by different intention behind their engagement in counselling relations. Contemporary homo consultans is a unique hybrid that includes people who seek guidance in traditional ways, people who are “barraged” with unsolicited advice, people who watch others use advice, and “adviceholics,” i.e. people who may be addicted to guidance. It seems that this complex situation both opens up new opportunities and triggers organisational and ethical problems which haunt the organisers of counselling and counsellors employed in counselling institutions.

Year

Volume

8

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2019_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.