Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 |

Article title

Reprezentacje kompetencji w przekazach medialnych i poglądach profesjonalistów

Content

Title variants

EN
Skills representations: analysis of the media and the views of professionals

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem autorów jest nadanie perspektywy dwóm typom reprezentacji kompetencji: reprezentacji społecznych wyłonionych na podstawie analizy materiałów prasowych publikowanych we Francji oraz reprezentacji bliskich doradcom i badaczom poradnictwa. Analiza treści tekstów prasowych została dokonana przy użyciu programu IRaMuTeQ (Ratinaud, 2014), co dało wgląd w naznaczone ideologicznie rodzaje semantycznej organizacji tematów dotyczących dwóch podobiektów – „kompetencji przekrojowych” i „kompetencji transferowalnych”. Po ustaleniu, że określenia „przekrojowe” i „transferowalne” są reprezentatywne dla koncepcji kompetencji przyjętej przez uczestniczących w badaniu doradców zawodu, autorzy starali się wyłonić typy reprezentacji uznawanych przez nich jako profesjonalistów. Wyniki wykazują, że społeczne reprezentacje rozpowszechniane w mediach w rzeczywisty sposób wpływają na eksperckie przedstawienia kompetencji, potwierdzając postulat Feyela, mówiący o tym, że: „media odzwierciedlają społeczeństwo, jego rozwój kulturowy, polityczny, społeczny i gospodarczy” (Feyel, 2007, s. 186). Niektóre ideologicznie naznaczone elementy nie są jednak obecne w koncepcjach doradców zawodu.  
EN
The authors’ contribution aims at putting into perspective two types of skills representations: the social representations gleaned from a body of French national press material and the representations of guidance professionals. An analysis of this press corpus was carried out using the IRaMuTeQ software (Ratinaud, 2014), which provided a window onto ideology-marked semantic organisations and themes for the two sub-objects “transversal skills” and “transferable skills”. After ascertaining that the notions of “transversal” and “transferable” are actually representational elements of the skill concept for the guidance professionals surveyed, the authors attempted to apprehend their professional representations. Put into perspective, the results show that the social representations disseminated in the media do indeed inform professional representations of the skill object, thereby confirming Feyel’s postulate that “the media reflect society. They mirror its cultural, political, social and economic development” (2007, p. 186). Certain ideologically marked elements, however, appear not to be present in guidance professionals

Year

Volume

8

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2019_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.